SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka regionalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka regionalna
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Edward Jakubowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z narzędziami stosowanymi przez logistykę miejską w celu rozwiązywania problemów funkcjonowania współczesnych regionów, rozumie zasady zrównoważonego rozwoju, opisuje przepływy w regionach. Posiada umiejętności dobiera narzędzi do rozwiązywania problemów regionów.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu Logistyka

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Pojęcie regionu i jego komponenty 
 2. Rozwój regionalny i jego determinanty 
 3. Polityka strukturalna UE a rozwój regionalny
 4. Rozwój zrównoważony, istota, mechanizmy
 5. Proces wsparcia logistycznego w regionie - istota i znaczenie dla rozwoju regionalnego
 6. System wsparcia logistycznego w regionie, jego komponenty i koszty funkcjonowania
 7. Logistyka a rozwój zrównoważony
 8. Rola UE w działaniach na rzecz wsparcia logistycznego w regionach w Polsce

Ćwiczenia:

 1. Przestrzeń społeczna i gospodarcza regionu.
 2. Podsystem logistyczny regionu.
 3. Zasady zrównoważonego rozwoju.
 4. Kongestia transportowa. Przepływy w miastach.
 5. Zarządzanie kryzysowe miastem i regionem. 
 6. Centra logistyczne w regionach. Stan rozwoju centrów logistycznych w Polsce w przekroju regionalnym
 7. Rozwiązywanie konkretnych problemów w obszarze logistyki w regionie i ocenia ich efektywność

 

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje problematykę logistyki regionalnej. Egzamin jest w formie pisemnej.

Warunek zaliczenia ćwiczeń: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint) zaliczenie kolokwium. Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. J. Kaźmierski, Logistyka a rozwój regionu, UŁ, Łódź 2009
 2. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001
 3. J. Szołtysek, Podstawy logistyki miejskiej, Katowice 2007
 4.  J. Szołtysek, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Katowice, 2007
 5. B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa, 2002
 6. R. Tomanek, Konkurencyjność transportu miejskiego, Katowice, 2002.
 7. M. Ciesielski, J. Długosz, Z. Gługiewicz, O. Wyszomirski, Gospodarowanie w transporcie miejskim, Poznań 1992
 8. J. Hausner, Modele polityki regionalnej w Polsce, Warszawa 2001
 9. I. Pietrzak, Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 20002
 10. J. Cichy, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Gdańsk 1998
 11. M. Ciepielewska, Polityka regionalna i strukturalna UE, Warszawa 2001
 12. I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich MSP do konkurencji europejskiej, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca

1. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001

2. Kluge P.D., (Red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie: http://www.zcie.uz.zgora.pl/.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Edward Jakubowski (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 13:01)