SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka zaopatrzenia i produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LZP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką podstawowych problemów dotyczących zarządzania procesami zaopatrzenia, w działalności produkcyjnej i usługowej, zapoznanie z logistyką produkcji, jej znaczeniem oraz sposobami badania i usprawniania procesów logistycznych opisywania kryteriów efektywności prowadzenia procesów zaopatrzeniowych, wskazywania metod i technik zarządzania procesami zaopatrzenia.

Wymagania wstępne

Pozytywna ocena z przedmiotów: Podstawy zarządzania, Podstawy logistyki.

Zakres tematyczny

Wykład: Systemy logistyczne produkcji. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania produkcją. Projektowanie procesów produkcyjnych wyrobów i usług. Struktura produkcyjna – typy, formy, odmiany. Analiza przepływu produkcji. Bilansowanie zdolności produkcyjnych. Koszty i czas realizacji zleceń. Wybrane zagadnienia logistyczne produkcji. Systemy logistyczne. Zarządzanie procesami zaopatrzenia. Harmonogramowanie zadań produkcyjnych. Ocena procesów zaopatrzeniowych. Zapasy w procesach logistycznych. Wybór dostawców. Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw. Zarządzanie materiałami. Zarządzanie dostawami zaopatrzeniowymi. Planowanie zapotrzebowania materiałowego. Kanały logistyczne. Analiza kosztów w procesach zaopatrzenia. Racjonalizacja systemów logistycznych.

Laboratorium Systemy logistyczne produkcji. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania produkcją. Projektowanie procesów produkcyjnych wyrobów i usług. Struktura produkcyjna – typy, formy, odmiany. Analiza przepływu produkcji. Bilansowanie zdolności produkcyjnych. Koszty i czas realizacji zleceń. Wybrane zagadnienia logistyczne produkcji. Systemy logistyczne. Zarządzanie procesami zaopatrzenia. Harmonogramowanie zadań produkcyjnych. Ocena procesów zaopatrzeniowych. Zapasy w procesach logistycznych. Wybór dostawców. Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw. Zarządzanie materiałami. Zarządzanie dostawami zaopatrzeniowymi. Planowanie zapotrzebowania materiałowego. Kanały logistyczne. Analiza kosztów w procesach zaopatrzenia. Racjonalizacja systemów logistycznych.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, projekt, praca grupowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na wykładzie obejmuje problematykę systemów logistycznych wykorzystanych w przedsiębiorstwach. Zaliczenie jest w formie pisemnej – test (pytania otwarte i zamknięte).

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują projekt dotyczący systemów logistycznych stosowanych w procesie gospodarowania różnych organizacji. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie ćwiczeń przewidziane są dwa kolokwia. Ocena jest uzależniona od:

  • przygotowanie projektu - 50 % oceny końcowej z ćwiczeń,
  • aktywność na zajęciach w trakcie realizacji zadań/ obrona projektu - 50% oceny końcowej z ćwiczeń.

Ocena końcowa stanowi średnią oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

1. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001

2. P. Amdrzejczyk, J. Zając, Zapasy i magazynowanie, Poznań, 2009

3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, Warszawa, 2002

4. E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008

5. S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Poznań 2008

6. A.P. Muhlemann, Zarządzanie. Produkcja i usług, Warszawa, 2001

7. J. Szołtysek, R. Jaroszyński, Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie. Przykłady i zadania, Wałbrzych. 2009

8. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa, 2000

2. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001

3. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

Uwagi

Oprac. dr Katarzyna Huk


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 17:54)