SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania marketingowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania marketingowe
Kod przedmiotu 04.7-WZ-LogP-BM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Prezentacja wiedzy zakresu badań marketingowych. Rozumienie istoty i znaczenia przeprowadzania badań marketingowych. Kształtowanie umiejętności zaprojektowania i organizacji badań marketingowych, wyboru metod i techniki badań, pomiaru, analizy  i interpretacji danych, budowy kwestionariusza jako najpopularniejszego narzędzia stosowanego w badaniach, redukcji i analizy danych oraz prezentacji i oceny wyników badań marketingowych. Nabycie umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk oraz procesów społecznych zachodzących  w organizacji i jej otoczeniu.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: istota i znaczenie badań marketingowych, etapy procesu badania marketingowego, proces doboru próby, kwestionariusz jako podstawowy instrument badawczy, skale pomiarowe w badaniach marketingowych, metody ankietowe w badaniach marketingowych, metody wywiadów, metody obserwacji i eksperymentu, metody projekcyjne i heurystyczne w badaniach marketingowych, zasady współpracy przedsiębiorstwa z agencją badawczą, metody redukcji i analizy danych, metody prezentacji i oceny wyników badań marketingowych, wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym, badania czynników makro-i mikrootoczenia, badania związane z produktem, badanie cen, badanie systemu dystrybucji, badania skuteczności systemu komunikacji oraz satysfakcji i lojalności klientów.

Projekt: przyporządkowywanie podanych przykładów badań marketingowych do określonego typu badań wyodrębnionych ze względu na cel i funkcję badań.  Gromadzenie i opracowywanie informacji marketingowych. Zaplanowanie badań marketingowych w przedsiębiorstwie i ich realizacja, w tym określenie celu, problemu badawczego, doboru próby badawczej, wybór metod i technik pomiaru, sporządzenie kwestionariusza, dokonanie redukcji i analizy danych oraz prezentacji i oceny wyników badań.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja, pokaz.

Projekt: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach projektowych, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne, które będzie obejmować materiał z wykładów. Zaliczenie będzie w formie opisowej oraz pytań otwartych problemowych. Warunkiem otrzymania
zaliczenia jest uzyskanie min. 51%. Termin zaliczenia: zgodnie z harmonogramem studiów.
Oceny (punktacja):
51%- 60% - dostateczny (3.0)
61%-70% - dostateczny plus (3.5)
71%-80% - dobry (4.0)
81%-85% - dobry plus (4.5)
86%-100% - bardzo bobry (5.0)
Oceny (punktacja) z projektu:
51%- 60% - dostateczny (3.0)
61%-70% - dostateczny plus (3.5)
71%-80% - dobry (4.0)
81%-85% - dobry plus (4.5)
86%-100% - bardzo bobry (5.0)
Weryfikacja efektów kształcenia (K_W08, K_W09, K_U03, K_U05, K_K02) na zaliczeniu z wykładu i w trakcie przygotowywania projektu (K_W08, K_W09, K_U03, K_U05, K_K02), a także pod koniec każdego wykładu i zajęć realizowanych w formie projektu poprzez dyskusję oraz w trakcie zaplanowanych konsultacji.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z: wykładu (50%) i projektu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z projektu i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe: metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  2. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
  3. Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
  4. Mazurek-Łopacińska K, Badania marketingowe : metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, PWN, Warszawa 2016.
  5. Mazurek-Łopacińska K., M. Sobocińska M.(red.), Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2016.

Literatura uzupełniająca

  1. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2002.
  2. Kaden J. R., Badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
  3. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  4. Mazurek-Łopacińska K., Magdalena Sobocińska, Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2016.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariola Michałowska (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 12:19)