SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka militarna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka militarna
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jarosław Siuda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i zarządzania systemami istniejącymi w logistyce wojskowej (militarnej). Przedstawienie zasad funkcjonowania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP.  Zapoznanie studentów z metodami i narzędziami stosowanymi w ramach działań logistyki militarnej realizowanych na rzecz ludności poszkodowanej znajdującej się w sytuacjach kryzysowych i wojny. Nabycie umiejętności przygotowania magazynowania środków zaopatrzenia wojsk  oraz planów logistycznych na czas przemieszczania ludności cywilnej i wojsk podczas kryzysu i w strefie działań bojowych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu bezpieczeństwa publicznego i podstaw logistyki.

Zakres tematyczny

Wykład

Wojskowy system logistyczny. Model systemu logistycznego sił zbrojnych.Terenowa infrastruktura logistyki militarnej i rezerwy państwowe. Zabezpieczenie materiałowe wojsk. Misje, cele i zadania zabezpieczenia logistycznego ludności w sytuacji zagrożeń. Sposoby i procedury organizacji zabezpieczenia logistycznego w rejonach zagrożeń. Istota , cele i treść zabezpieczenia technicznego, materiałowego, żywnościowego, zdrowotnego itd. . Zabezpieczenie transportowe wojsk. Świadczenia osobiste i rzeczowe w realizacji zadań logistycznych w sytuacjach kryzysowych i wojny. Wykorzystanie pododdziałów (oddziałów) logistycznych (wojskowych) w sytuacjach zagrożeń kryzysowych.

Laboratorium:

Zajęcia w formie prezentacji, analizy i dyskusji opracowanych przez dwu - trzyosobowe grupy studentów praktycznych przypadków, rozwiązań i zastosowań metod z zakresu:

-          zapewnienia efektywności i niezawodności struktur występujących w logistyce wojskowej.

-          wyznaczania normatywów sterowania przepływem informacji między poszczególnymi ogniwami systemu logistyki militarnej.

-          zarządzania zdolnościami produkcyjnymi - uwarunkowania realizacji przetargów

-          planowania i sterowanie dystrybucją oraz realizacją usług w czasie pokoju, kryzysu i wojny,

-          zarządzania zdolnościami zaopatrzenia i harmonogramowania w SZ RP.

-          zasady kierowanie logistyką wojskową, planowaniem, programowaniem i finansowaniem obronności.

 

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną i z krótkim pisemnym sprawdzeniem nabytej wiedzy przez studentów, dyskusja

Ćwiczenia: studium przypadku -  case study, prezentacja multimedialna, metoda projektowa, praca w grupach, dyskusja, rozwiązywanie zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie  kolokwium obejmuje problematykę metod i narzędzi stosowanych w ramach logistyki militarnej. Kolokwium w formie pisemnej – 5 pytań każde po 20 punktów. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dst”, 61-70 pkt. „dst+”, 71-80 pkt. „db”, 81-90 pkt. „db+”, 91-100 pkt. „bdb”.
W ramach laboratorium studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują plan przemieszczania ludności wybranej jednostki administracyjnej  miasta lub nieruchomości we współdziałaniu z jednostkami wojskowymi. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie ćwiczeń przewidziane jest jedno kolokwium. Ocena jest uzależniona od:
- zaliczenia kolokwium – 25% oceny końcowej (25 punktów),
- zaliczenia projektu – 50% oceny końcowej (50 punktów),
- aktywnego udziału w zajęciach (15% oceny końcowej – 15 punktów) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej – 10 punktów).
Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint) zaliczenie kolokwium (min. 13 punktów) oraz uzyskanie minimum 51 punktów (zakres punktowy dla oceny – jak przy egzaminie).

Na ocenę końcową składa się ocena z laboratorium (50%) i z kolokwium zaliczeniowego (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i wykładów.

Literatura podstawowa

1.Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Wyd. II, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2009
2. Ficoń K., Logistyka operacyjna - na przykładzie resortu Obrony Narodowej, Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.,Warszawa, 2004.
3. Przeworski K., Ewakuacja jako sposób ochrony ludności, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, 2005

4. Brzeźiński M., Logistyka wojskowa, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2016

5.Kurasiński Z. , Kompendium logistyka wojskowego, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca

1. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001.
2. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań, 2006
3. Czasopismo „Logistyka”

4. Brzeźiński M.,Rozwój sieci logistycznych w wojsku, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 2014

5. Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP. D-4 (B), syg. Szkol. 888/2014, Bydgoszcz 2014

Uwagi

Prowadzący korzysta z opracowań własnych i wykorzystuje dostępne serwisy internetowe.


Zmodyfikowane przez dr inż. Jarosław Siuda (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 19:43)