SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka systemów bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka systemów bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LSB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jarosław Siuda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem ogólnym przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach cywilnych pionu logistycznego w instytucjach publicznych i organizacjach militarnych oraz paramilitarnych objętych system zarządzania kryzysowego jak również wykorzystania i obsługi systemów informatycznych używanych  w zarządzaniu logistyką w systemach bezpieczeństwa ;.

Celem 1 przedmiotu jest dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem logistyki bezpieczeństwa w warunkach pokoju, kryzysu i wojny w strukturach organizacyjnych administracji państwowej i służb bezpieczeństwa państwa oraz posługiwanie się e-dokumentami w zarządzaniu logistyką bezpieczeństwa.

.Celem 2 jest rozwinięcie u studentów umiejętności  swobodnego identyfikowania problematyki logistycznej w obszarze bezpieczeństwa i jej wpływem na zabezpieczenie potrzeb materiałowych i informacyjnych ludności i instytucji podczas sytuacji kryzysowych lub innych zagrożeń oraz zapoznanie z nowymi technologiami w logistyce bezpieczeństwa

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę z podstaw logistyki i teorii bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

 

Wykład: Wprowadzenie do przedmiotu Logistyka systemów bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka w logistyce systemów bezpieczeństwa w organizacji o strukturze złożonej i zależnej. Zagrożenia wewnętrzne wpływające na funkcjonowanie logistyki systemów bezpieczeństwa  przedsiębiorstwa przemysłowego. Bezpieczeństwo i ochrona informacji w informatycznych sieciach logistycznych. Zagrożenia w skali makro wpływające na funkcjonowanie logistyki systemów bezpieczeństwa  przedsiębiorstwa przemysłowego. Regulacje prawne określające kwestie bezpieczeństwa w logistyce bezpieczeństwa. Instytucje publiczne, których przedmiotem zainteresowań jest bezpieczeństwo przemysłowe kraju. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych chronionych z mocy prawa. RODO w logistyce systemów bezpieczeństwa. Współczesne techniki i technologie zapewnienia bezpieczeństwa informacji chronionych. Zrozumienie zasad zarządzania ryzykiem na potrzeby logistyki systemów bezpieczeństwa logistycznego. Ochrona informacji w logistyce systemów bezpieczeństwa, a postęp technologiczny kraju. Planowanie pozyskiwania wyrobów obronnych.

Laboratorium: Logistyka systemów bezpieczeństwa jako ważna dziedzina funkcjonowania państwa. Standardy produkcji i usług w świetle wymogów NATO i UE jako determinanty funkcjonowania zarządzania bezpieczeństwem systemu logistycznego oraz racjonalnego pozyskiwania wyrobów obronnych..  Sposoby rozwiązywania problemów logistycznych związanych z bezpieczeństwem w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa logistycznego. Projekt i prezentacja  logistyki systemu bezpieczeństwa wybranej instytucji. Zarządzanie logistyczne w obszarach bezpieczeństwa Katalog systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne..

.

Metody kształcenia

Wykład  konwencjonalny oparty na pozycjach literatury podstawowej, a także rozszerzony  o aktualne informacje związane z zarządzaniem bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, prezentacja multimedialna z elementami konwersatoryjnymi

Laboratorium do których wcześniej studenci otrzymują zadania, powinny być wykonane w określonym czasie. Zadania obejmują pracę z dokumentami źródłowymi i innymi, pracę w grupach, klasyczną metodę problemową, dyskusję, której efektem powinny być wykonane prezentacje wyników w formie multimedialnej. Zastosowanie debaty oxfordzkiej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawowym warunkiem uzyskania wpisu jest obecność na zajęciach. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium.

Studenci zobowiązani są do zaliczenia wykładu. Zaliczenie ma postać pisemną, uzyskanie pozytywnej oceny wymaga udzielenia przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi na otwarte pytania problemowe.

Studenci zobowiązani są także do uzyskania zaliczenia na ocenę z laboratorium . Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zrealizowanie wszystkich zadań projektowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, którego celem jest sprawdzenie teoretycznej wiedzy studenta związanej z realizowanymi zadaniami projektowymi. Kolokwium realizowane jest na zasadzie testu wyboru wielokrotnego. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 60% pytań.

Literatura podstawowa

1. Jałowiec T. "Logistyczne wymiaru systemu bezpieczeństwa państwa [w:] Logistyka 5/2014, s. 617.

2. Szymonik A. "Logistyka w bezpieczeństwie i bezpieczeństwo w logistyce", [w:] Logistyka 2//2011, s.7.

3. Sienkiewicz P., Teoria i inżynieria systemów systemów, [w:] Zeszyty Naukowe AON nr 1 (66) 2009 s. 254

4. Lichota A., Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Kraków 2006 s. 33-39.

5. Majewska K., Feliks J., Wspomaganie logistyki eksploatacji przez obsługiwanie aktywne. Wybrane zagadnienia logistyki eksploatacji przez obsługiwanie aktywne. Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej nr 4 PAN, Rocznik 2007 Oficyna wydawnicza TEXT, s. 115-122.

6. Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2001.

7. Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne, Difin, Warszawa 2013.

8. Misiuk A., Instytucjonalny kształt bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013.

9 Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2012.

10. iedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2011.

11. Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania dla XXI wieku, Warszawa 2008.

12. Sulowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Elipsa, Warszawa 2009.

13. Warmiński A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Elipsa, Warszawa 2013.

14. Krynojewski F., Obrona cywilna RP, Difin, Warszawa 2012.

15 Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2015.

16 Grzegorzewski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Grado, Toruń 2013..

17. Mroczko F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, WWSPiZ, Wałbrzych 2012

 

Literatura uzupełniająca

  1. Liedl K., Serafin T., Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Difin, Warszawa 2011.
  2. Liedl K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2010.
  3. Wawrzyk P., Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen, WAiP, Warszawa 2008.
  4. Sienkiewicz-Małyjurek K., Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, Gliwice 2010.
  5. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, WAiP, Warszawa 2008.
  6. Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego, Marszałek, Toruń 2005.
  7. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa  2012..
  8. Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, AON, Warszawa 2005
  9. Niziński S., Logistyka w systemach działaniach, Warszawa 2012.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr inż. Jarosław Siuda (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 19:39)