SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kod przedmiotu 14.6-WZ-LogP-MSG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Niewiadomska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie teoretycznych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz współczesnych wzorców wymiany międzynarodowej i związanej z nimi polityki ekonomicznej, a także jej skutków.

Celem praktycznym jest kształtowanie wśród studentów wrażliwości na uwarunkowania instytucjonalne i rolę  instytucji w koordynacji międzynarodowej wymiany oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii

Zakres tematyczny

Wykład: Globalizacja i problemy współczesnego świata Ekonomiczno-teoretyczne podstawy i modele wymiany międzynarodowej. Przepływy kapitału, usług i towarów. Międzynarodowe stosunki finansowe.  Inwestycje portfelowe i bezpośrednie inwestycje  zagraniczne. Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarki. Korporacje transnarodowe. Międzynarodowa integracja gospodarcza. Bilans płatniczy. Międzynarodowe systemy i rynki walutowe.

Ćwiczenia: Klasyczne i współczesne teorie wymiany międzynarodowej. Rola i wpływ handlu zagranicznego na wielkość i strukturę DN. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i międzynarodowy handel towarami i usługami. Polityka handlowa – narzędzia i ich zastosowanie w handlu międzynarodowym. Polityka kursowa i kurs walutowy. Polityka handlowa w krajach rozwijających się i w krajach wysoko uprzemysłowionych.

Metody kształcenia

Wykład:  konwencjonalny, z wykorzystaniem metody wizualizacji (rzutnik pisma, rzutnik multimedialny)

Ćwiczenia:   klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z  testu wielokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie. Test zostaje zaliczony wówczas, gdy student uzyska wymagane minimum punktów, tj. 55 procent .

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w postaci testu wyboru i uzupełnień. Test składać się będzie z 15-20 pytań, a wymagane minimum do zaliczenia testu to uzyskanie 55 proc. pozytywnych odpowiedzi

Ponadto na wybranych zajęciach studenci będą mieli za zadanie przygotować w grupach 3-4 osobowych prezentację wybranych zagadnień omawianych na ćwiczeniach, które następnie będą oceniane przez prowadzącego pod kątem zawartości merytorycznej, sposobu przedstawienia zagadnienia a także współpracy członków zespołów  Oceniane będzie także uczestnictwo studenta w dyskusjach podczas ćwiczeń.

Ocena z ćwiczeń będzie składała się w 60 proc. z oceny z kolokwium, 35 proc. z oceny prezentacji i 5 proc. z aktywności. Na ocenę z przedmiotu składać się będzie ocena uzyskana z ćwiczeń (50 proc.) i ocena z egzaminu (50 proc.).

Literatura podstawowa

  1. Skawińska E., Kułyk P., Niewiadomska A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI w. Poszukiwanie równowagi. CeDeWu, Warszawa 2018.
  2. Rymarczyk J.( red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2010.
  3. Skawińska E (red). Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wybrane zagadnienia).  Wyd. Politechnika Poznańska, 2010.
  4. Oziewicz  E, Michałowski T (red) Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE. Warszawa 2013.
  5. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

  1. Łaźniewska E., Deszczyński P (red). Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych.  PWN, Warszawa 2012.
  2. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2006.
  3. Oleksiuk A., Vashchenko M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku. Wyd. Key Text, Warszawa 2010.
  4. Rynarzewski T, Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Niewiadomska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 00:22)