SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Transport i spedycja w obrocie gospodarczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Transport i spedycja w obrocie gospodarczym
Kod przedmiotu 02.6-WZ-LogP-TSOG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Transport i spedycja
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest rola i istota transportu i spedycji w działalności podmiotów gospodarczych oraz rozwoju społeczno-gospodarczym państwa.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Proces transportowy w handlu zagranicznym. Charakterystyka, cechy, etapy, zasady tworzenia i realizacji procesów transportowych. Gestia transportowa. Pojęcie gestii, przesłanki przejęcia i rezygnacji, korzyści i niedogodności z posiadania gestii transportowej. Główni uczestnicy procesu transportowego, ich zadania, obowiązki i odpowiedzialność. Zawieranie umów spedycji i przewozu, wystawianie dokumentów przewozowych. Rodzaje kontenerów i ich zastosowanie w transporcie międzynarodowym. Przebieg i realizacja typowych procesów transportowych w polskim eksporcie i imporcie - przy przyjęciu określonych założeń i warunków. Przebieg i realizacja nietypowych procesów transportowych przy obsłudze ładunków nienormatywnych. Zadania uczestników i ich obowiązki, dokumenty transportowe, charakterystyka środków przewozowych i przeładunkowych z różnych gałęzi transportu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, projekt, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z wykładu na ocenę. Zaliczenie otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte sformułowane w kolokwium zaliczającym wykład. Studenci zobowiązani są do także uzyskania zaliczenia z projektu na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja referatu w grupach o zadanej tematyce z wykorzystaniem technik multimedialnych. Czas prezentacji od 40-60 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji. Drugim warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest pozytywna ocena z oddania pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint) zaliczenie dwóch kolokwiów (każde kolokwium min. 13 punktów) oraz uzyskanie minimum 51 punktów (zakres punktowy dla oceny – jak przy egzaminie).

Literatura podstawowa

1. Neider J., Leksykon: transport, spedycja, logistyka, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2015

2. Neider J., Transport międzynarodowy, wyd. III zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

3. Neider J. Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013

4. Podręcznik spedytora, pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neidera, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2014

Literatura uzupełniająca

1. Marzec J., Spedycja lądowa, WKiŁ, W-wa, 1979

2. Międzynarodowe przewozy towarowe, pr. zb. pod red. J. Perenca i J. Godlewskiego, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2000

3. Salomon A., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Perzyńska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 11:22)