SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Innowacja w transporcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Innowacja w transporcie
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-IT
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Transport i spedycja
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z teorią innowacji oraz odniesienie jej do transportu i usług transportowych, 

- zapoznanie studentów z nowatorskimi systemami zarządzania systemem transportu, 

-przekazanie studentom wiedzy dotyczącej innowacyjnej infrastruktury transportu.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Innowacje i procesy innowacyjne w nowoczesnej gospodarce - pojęcie i istota innowacji, źródła innowacyjności, proces innowacji (od formy liniowej do złożonego systemu. Nowoczesne badania i innowacje w transporcie.  Innowacyjna polityka transportowa (znaczenie innowacyjnej polityki, innowacyjna polityka UE i Polski, innowacje w polityce sektora transportu ). Nowa generacja infrastruktury transportu (planowanie połączeń kombinowanych, zrównoważony rozwój a infrastruktura transportowa, wartość architektoniczna, czas w procesie rozwoju infrastruktury ). Wytyczne na temat zrównoważonego rozwoju transportu w dokumentach strategicznych unii europejskiej.  Nowoczesne zarządzanie systemem transportu miejskiego. Znaczenie budowy nowoczesnych centrów logistycznych w Europie. Nowoczesne finansowanie infrastruktury transportowej (elementy wpływające na innowacyjne formy finansowania infrastruktury transportowej w Polsce, Europie i USA.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, projekt,  praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z wykładu na ocenę. Zaliczenie otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte sformułowane w kolokwium zaliczającym wykład. Studenci zobowiązani są do także uzyskania zaliczenia z projektu na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja referatu w grupach o zadanej tematyce z wykorzystaniem technik multimedialnych. Czas prezentacji od 40-60 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji. Drugim warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest pozytywna ocena z oddania pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint) zaliczenie dwóch kolokwiów (każde kolokwium min. 13 punktów) oraz uzyskanie minimum 51 punktów (zakres punktowy dla oceny – jak przy egzaminie).

Literatura podstawowa

1.     Burnewicz J. 2009. Innovative perspective of transport and logistic, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

2.     Innowacyjne koncepcje transportu miejskiego. Od teorii do praktyki. Konsorcjum Niches+. Dokument opracowany przez autorów w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych.

Literatura uzupełniająca

1.     Grzelec K., Wyszomirski O. Innowacje w transporcie. Zastosowanie nauki w zarządzaniu transportem publicznym na przykładzie ZKM w Gdyni. www.transferwiedzy.am.gdynia.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 11:45)