SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Marketing personalny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Marketing personalny
Kod przedmiotu 04.5-WZ-LogP-MP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Hanna Bortnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu rozpoznawania „klienta wewnętrznego” w organizacji oraz uwarunkowaniami metody zarządzania pracownikami poprzez marketing personalny.

Wymagania wstępne

Zaliczenie na min. dostateczną z przedmiotu Marketing realizowanego w semestrze III.

Zakres tematyczny

Wykłady: Istota marketingu wewnętrznego i  rola „klientów wewnętrznych”. Model zarządzania marketingiem wewnętrznym na tle innych modeli marketingu personalnego. Elastyczny czas pracy. Modele procesów zarządzania szkoleniem i karierami zawodowymi „klientów wewnętrznych”. Zarządzanie procesem derekrutacji pracowników poprzez outplacement.

Ćwiczenia: Analiza definicji marketingu wewnętrznego i roli „klientów wewnętrznych” w organizacji. Możliwości kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa jako dobrego pracodawcy. Badanie potrzeb i satysfakcji „klientów wewnętrznych” (dodatkowo: przygotowanie projektu). Zarządzanie szkoleniem i karierami zawodowymi „klientów wewnętrznych”. Analiza możliwości zarządzania procesem derekrutacji pracowników poprzez outplacement.

Metody kształcenia

Wykład – prezentacja multimedialna, dyskusja grupowa

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, praca z tekstem (analiza wybranej literatury przedmiotu), case study, udział w projekcie – praca z tekstem

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń: kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń; pytania otwarte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 5,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt; ocenę dobrą od 8,0 pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt (K_W01, K_W04, K_W05, K_W06,  K_U01, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_U03, K_U06); projekt z kryteriami oceny  dotyczącymi konstrukcji pytań  oraz wyników przeprowadzonych badań  własnych (K_W01, K_W05,  K_W06,  K_U01, K_U10, K_K03, K_K06).

Warunki zaliczenia dla  wykładów: praca pisemna –  pytania otwarte z  progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 5,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt; ocenę dobrą od 8,0 pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt. ( K_W01, K_W04, K_W05, K_W06,  K_U01, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_U03, K_U06).

Literatura podstawowa

1.    Biesaga-Słomczewska E., Iwińska-Knop K.,  Marketing wewnętrzny we współczesnej organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. 

2.    Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Warszawa, Difin, 2006.

3.    Schwan K., Seipel K.G.: Marketing kadrowy, Warszawa, CH Beck, 1997.

4.    Zbiegień-Maciąg L.: Marketing personalny, Warszawa, Wydawnictwo Business Press, 1996.

 

Literatura uzupełniająca

1.    Olsztyńska A.: Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie, Poznań, Wyd. AE w Poznaniu, 2005.

2.    Czasopismo „Personel i Zarządzanie”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

3. Stankiewicz J., Bortnowska H.: Zarządzanie karierami zawodowymi zwalnianych pracowników (w świetle wyników badań), „Management Forum”, 2015, Vol. 3 No. 3.

4. Bortnowska H. , Stankiewicz J.. Outplacement w praktyce lubuskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2015, nr 233, s. 93--105.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Hanna Bortnowska (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 08:17)