SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zautomatyzowane systemy produkcyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zautomatyzowane systemy produkcyjne
Kod przedmiotu 06.6-WZ-LogP-ZSP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Pająk
 • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, wykształcenie umiejętności realizacji układów automatyki sterujących przebiegiem procesów produkcji.

Wymagania wstępne

podstawowy kurs matematyki

Zakres tematyczny

Wykład:

Wprowadzenie do automatyki. Pojęcia podstawowe: automatyzacja, robotyzacja, automatyka, sterowanie, regulacja, układ sterowania, układ regulacji. Rodzaje sygnałów w układach sterowania. Sygnały ciągłe i dyskretne. Klasyfikacja układów sterowania. Układy otwarte, zamknięte i kombinowane. Układy ciągłe i układy dyskretne. Układy liniowe i układy nieliniowe. Układy jedno i wielo wymiarowe.Układy logiczne. Układy kombinacyjne i sekwencyjne, modele układów logicznych: algebra Boole’a. Programowalne sterowniki logiczne PLC. Architektura sterownika, Programowanie sterowników (norma IEC 61131-3): typy danych, typy zmiennych, języki  programowania: LD, IL, ST, FBD, metoda SFC.

Wprowadzenie do robotyki. Podstawowe pojęcia robotyki. Opis pozycji i orientacji obiektów w przestrzeni. Kinematyka manipulatorów: parametry Denavita-Hartenberga, przypisywanie układów współrzędnych do członów, przestrzeń konfiguracyjna. Równanie kinematyki manipulatora. Odwrotne zadanie kinematyki. Ruchy członów robota, przenoszenie prędkości od członu do członu, Jakobian. Równanie dynamiki manipulatora, symulacja dynamiki. Generowanie trajektorii w przestrzeni konfiguracyjnej i kartezjańskiej. Opis przestrzeni roboczej, metody wykrywania kolizji. Planowanie trajektorii bezkolizyjnej.

Wybrane elementy zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Siłowniki elektryczne. Silniki elektryczne prądu stałego: silnik ze stojanem z magnesów trwałych, silnik obcowzbudny, szeregowy bocznikowy. Silniki elektryczne prądu zmiennego: silnik synchroniczny i asynchroniczny. Silniki krokowe i reluktancyjne. Dane znamionowe i charakterystyki mechaniczne silników elektrycznych. Podstawowe cechy siłowników pneumatycznych i hydraulicznych. Rozdzielacze jako elementy sterujące. Siłownik hydrauliczny ze sztywnym sprzężeniem zwrotnym. Czujniki i sensory. Klasyfikacja i parametry sensorów. Podstawowe błędy systemów pomiarowych. Pomiar drogi i kąta: metody potencjometryczne, pojemnościowe i indukcyjne. Czujniki ultradźwiękowe. Sensory optyczne: resolwery i enkodery. Pomiar prędkości – tachogeneratory. Pomiar przyspieszenia: sensory piezoelektryczne i mikromechaniczne. Pomiar siły i momentu: tensometry, presduktory, wagi kompensacyjne.

 

Laboratorium:

Wykorzystanie sterowników PLC do realizacji wybranych elementów zautomatyzowanego systemu produkcyjnego. Programowanie sterowników PLC, realizacja wybranych układów sterowania pracą systemu produkcyjnego w językach FBD i LD. Realizacja złożonych układów sterowania wybranych procesów produkcyjnych w języku SFC.

Analiza przykładowych kombinacyjnych układów sterowania, synteza układów kombinacyjnych metodą tablic Karnaugha, realizacja kombinacyjnych układów cyfrowych z wykorzystaniem schematów logicznych,

Analiza przykładowych sekwencyjnych układów sterowania, synteza układów sekwencyjnych metodą Huffmana, realizacja sekwencyjnych układów cyfrowych z wykorzystaniem schematów logicznych.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie kolokwium

Laboratorium: zaliczenie zadań laboratoryjnych, zaliczenie kolokwium

Literatura podstawowa

 1. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa, 2006
 2. Parszewski Z., Roszkowski M., Podstawy automatyki dla mechaników, PWN, Warszawa, 1976
 3. Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł., Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa, 2013
 4. Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i robotów, praca zbiorowa pod red. A. Moreckiego i J. Knapczyka, WNT, Warszawa, 1999.
 5. Heimann B., Gerth W., Popp K., Mechatronika. Komponenty metody przykłady, PWN, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca

 1. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa, 2006
 2. Siwiński J., Układy przełączające w automatyce, WNT, Warszawa, 1980

 3. Szejach W., Automatyka, elementy i układy przełączające, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1981

 4. Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypisiński R., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, PWN, Warszawa, 2007
 5. Tomaszewski K., Roboty przemysłowe. Projektowanie układów mechanicznych, WNT, Warszawa 1993.

 6. Craig J. J., Wprowadzenie do robotyki. Mechanika i sterowanie, WNT, Warszawa, 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:54)