SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Efektywność energetyczna w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Efektywność energetyczna w logistyce
Kod przedmiotu 06.4-WZ-LogP-EEL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Adamczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką efektywności energetycznej w logistyce. Nabycie umiejętności w zakresie zarządzania energią oraz efektywnym i racjonalnym użytkowaniem energii.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Podstawy prawne prowadzące do zwiększenia efektywności energetycznej. Potencjał OZE. Kierunki zrównoważonego rozwoju TSL. Sposoby finansowania przedsięwzięć (środki własne, fundusze pomocowe, środki komercyjne, finansowanie strony trzeciej). Białe certyfikaty. Optymalizacja  mechaniczna i elektryczna magazynów.

Ćwiczenia: Efektywność energetyczna w transporcie - wyznaczenie wskaźnika wykorzystania miejsc w samochodzie. Systemy sterowania i regulacji oświetlenia, energooszczędność i ekonomia oświetlenia. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja budynków. Optymalizacja ekonomiczna i ekologiczna doboru opon samochodowych. Kogeneracja. Kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, ściany solarne i inne rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów budowlanych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach (burze mózgów) nad projektami na zadany temat.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte sformułowane w kolokwium zaliczającym.

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia na ocenę z ćwiczeń projektowych. Zaliczenie otrzymuje student, który poprawnie przygotuje projekt w grupach na zadany temat.

Weryfikacja wiedzy z teorii prezentowanej na ćwiczeniach audytoryjnych odbywa się przy pomocy kolokwium. Kolokwium realizowane jest na zasadzie testu wyboru wielokrotnego lub pytań otwartych na zakończenie kursu. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 60 % pytań.

Literatura podstawowa

1. Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W. (red.), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, Wyd. PWN, Warszawa 2010

2. Praca zbiorowa: Technika Świetlna ’09, Poradnik – Informator, tom I, Zakład Wydawniczy Letter Quality, Warszawa 2009

3. Blaik P., Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWN, Warszawa, 2015

Literatura uzupełniająca

1. Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

2. Ustawy, rozporządzenia, czasopisma w zakresie efektywności energetycznej.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Adamczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 13:38)