SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Lean manufacturing
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Logistyka miejska, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Ludwiczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu lean management, zastosowania metod lean manufacturing szczególnie w zakresie usprawnienia procesów i systemów logistycznych. 

Wymagania wstępne

Zaliczone kursy: Zarządzanie produkcją i usługami,  Podstawy logistyki.

Zakres tematyczny

Wykład: Istota i geneza lean manufacturing. Identyfikacja problemów związanych z marnotrawstwem w procesach produkcyjnych i logistycznych. Model Toyoty. Organizowanie strumienia wartości. Standaryzacja pracy. Przepływ ciągły. System ssący. Zarządzanie wizualne. Metody i narzędzia lean, w tym m.in.: VSM – Value Stream Mapping i jej znaczenie w usprawnianiu przepływu. Zastosowanie metody 5S  w reorganizacji stanowisk pracy. Charakterystyka metody TPM. Charakterystyka metody SMED (Single Minutes Exchange of Die) w redukcji czasów przezbrojeń.
Ćwiczenia: Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi lean do eliminowania marnotrawstwa w wybranej organizacji. Studenci samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach opracowują projekt polegający na identyfikacji i analizie procesu/obszaru w wybranej przez siebie organizacji, dokonaniu identyfikacji marnotrawstwa oraz zaproponowaniu rozwiązań doskonalących z wykorzystaniem metod i narzędzi lean. Zajęcia w formie prezentacji, analizy i dyskusji. 

 

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia w formie analizy przypadków - case study, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z pisemnego egzaminu obejmującego zakres wiedzy prezentowanej na wykładzie i ćwiczeniach. Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z doborem i przygotowaniem treści kilkunastostronicowego opracowania oraz prezentacji multimedialnej oraz  sposobu prezentacji, obrony przyjętych rozwiązań, metod i  udziału w dyskusji nad innymi prezentacjami. Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

1.    Liker J. K.: Droga Toyoty 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005
2.    Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W., Lean Manufacturing. Doskonalenie produkcji, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
3.    Woamc J.P. i in.: Maszyna która zmieniła świat. ProdPress com, Wrocław 2008
4.    Woamc J.P. i in.: Lean thinking – szczupłe myślenie. ProdPress com, Wrocław 2008 

 

Literatura uzupełniająca

1.    Womack J. P., Jones D. T., Odchudzanie firm, Wyd. CIM, Warszawa 2001.
2.    Kirk D. Zylstra, Lean Distribution: Applying Lean Manufacturing to Distribution, Logistics, and Supply Chain, New Jersey, 2006

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Ludwiczak (ostatnia modyfikacja: 03-05-2019 11:28)