SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie przestrzenią miejską - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie przestrzenią miejską
Kod przedmiotu 02.9-WZ-LogP-ZPM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Logistyka miejska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest identyfikacja, dobór i stosowanie narzędzi zarządzania usługami miejskimi.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Zarządzanie przestrzenią. Podstawy gospodarki przestrzennej. Rola urbanisty. Polityka przestrzenna. Finansowe instrumenty zarządzania przestrzenią miast. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta. Miasto jako produkt. Zrównoważony rozwój miast.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt:

Warunkiem zaliczenia Projektu jest przygotowanie w grupie 2-3 osobowej projektu z zakresu zarządzania miastem wraz z przeprowadzeniem badań empirycznych.

Wykład:

Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu oraz obrona ustna.

Literatura podstawowa

  1. Nowak A., Skotarczak T. (Red.), Zarządzanie przestrzenią miasta, CeDeWu, Warszawa, 2012.
  2. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa, 1999.

 

 

Literatura uzupełniająca

  1. Duda A., Public relation miast i regionów, Diffin, Warszawa, 2010.
  2. Nowak A., Skotarczak T. (Red.), Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, CeDeWu, Warszawa, 2012.
  3. Brol R., Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. II, Wrocław, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 20:58)