SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy informacji przestrzennej w transporcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy informacji przestrzennej w transporcie
Kod przedmiotu 02.6-WZ-LogP-SIPT
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Transport i spedycja, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką związaną systemami informacji geograficznej (GIS) oraz pokazanie możliwości sporządzania map, modeli powierzchni terenu, zarządzania i ochrony zasobów naturalnych, tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, podnoszenia efektywności służb komunalnych.

Wymagania wstępne

Podstawy logistyki, Systemy informatyczne w logistyce.

Zakres tematyczny

Wykład: Elementy systemu GIS. Baza danych GIS. Wektorowy i rastrowy model danych. Technologie powiązane z GIS. Publikowanie map., wykorzystanie pracy z systemami informacji przestrzennej. Funkcje GIS. Zastosowanie GIS.

Projekt: Opracowanie projektu przestrzennej lokalizacji elementów infrastruktury komunalnej.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, projekt zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praca grupowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje problematykę systemów informacji przestrzennej w administracji (K_W04, K_W07). Zaliczenie jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71- 80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”. Projekt studenci poznają rozwiązania i zastosowanie systemów (K_W04, KU_08, K_U09) oraz przygotowują projekt dotyczący systemów informacji przestrzennej (K_U05, K_K07). W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie zajęć przewidziane są dwa kolokwia. Ocena jest uzależniona od: - zaliczenia kolokwiów – każde kolokwium 25% oceny końcowej (25 punktów), - zaliczenia projektu – 25% oceny końcowej (25 punktów), - aktywnego udziału w zajęciach (15% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej). Warunek zaliczenia zajęć: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint) zaliczenie dwóch kolokwiów (min. 13 punktów) oraz uzyskanie minimum 51 punktów (zakres punktowy dla oceny – jak przy egzaminie). Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, seminariów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

1. Academie de Madine, Bureau des Longitudes, Academie Nationale de l`Air et de l`Espace, System nawigacyjny Galileo. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006,

2. Januszewski Jacek, Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2007,

3. Narkiewicz Janusz, GPS, globalny system pozycyjny. Budowa, działanie, zastosowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003,

4. Narkiewicz Janusz, GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.,

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Perzyńska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 11:13)