SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Spedycja i transport specjalny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Spedycja i transport specjalny
Kod przedmiotu 04.2-WZ-LogP-STS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Transport i spedycja
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przyswojenie studentom wiedzy w zakresie spedycji i transportu specjalnego. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Charakterystyka materiałów specjalnych i ich klasyfikacja. Przepisy dotyczące transportu i magazynowania materiałów niebezpiecznych. Oznaczenia wg. ADR, IMDG i RID. Nalepki ostrzegawcze, wzory i objaśnienia. Oznakowanie przesyłek i środków transportu. Środki bezpieczeństwa transportu materiałów specjalnych. Załadunek i wyładunek. Elektryczność statyczna. Zakazy ładowania razem. Warunki transportu luzem. Warunki transportu w opakowaniach. Obowiązki przewoźnika. Zasady bezpieczeństwa składowania i przeładunku. Postępowanie w razie zagrożenia.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, projekt, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z wykładu na ocenę. Zaliczenie otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte sformułowane w kolokwium zaliczającym wykład. Studenci zobowiązani są do także uzyskania zaliczenia z projektu na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja referatu w grupach o zadanej tematyce z wykorzystaniem technik multimedialnych. Czas prezentacji od 40-60 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji. Drugim warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest pozytywna ocena z oddania pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint) zaliczenie dwóch kolokwiów (każde kolokwium min. 13 punktów) oraz uzyskanie minimum 51 punktów (zakres punktowy dla oceny – jak przy egzaminie).

Literatura podstawowa

1.Hanczyk B., Grzegorczyk K., Buchcar R., Transport drogowy materiałów niebezpiecznych., Grupa IMAGE, Warszawa, 2000

2. Red. Bodzek D., Chemia i fizykochemia substancji toksycznych i niebezpiecznych, Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 2003

3. Carson Ph. A., Mumford C. J., Hazardous chemical handbook, Oxford Butterworth-Heinemann, 2002

4. Grzegorczyk K., Buchcar R., Towary niebezpieczne ADR 2009. Transport w praktyce., Grupa Image, Warszawa, 2010

5. Hanczyk B., Grzegorczyk K., Buchcar R., Transport drogowy materiałów niebezpiecznych, Grupa Image, Warszawa, 2000

6. Wojciechowska H., Charakterystyki powszechnie stosowanych prostych i złożonych substancji szkodliwych i (lub) niebezpiecznych, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOS, Gdańsk, 1990

Literatura uzupełniająca

1. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, MARPOL - 1973/78 Tekst jednolity wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997, PRS, 2007 2. USTAWA o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz.U. z 2011 nr 227 poz. 1367, 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Perzyńska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 11:07)