SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka magazynowa
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-GM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Przemysław Dulewicz
  • dr Maciej Kozaryn
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i ludzi. Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących projektowania powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi usprawniających gospodarkę magazynową. Zapoznanie z obowiązkami pracowników magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także metodami usprawnienia jego funkcjonowania.

Wymagania wstępne

Podstawy logistyki

Zakres tematyczny

Wykład: Istota i znaczenie magazynowania. Rola magazynu w systemie logistycznym. Rodzaje magazynów. Czynniki lokalizacji magazynów. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie. Organizacja gospodarki magazynowej. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje jednostek ładunkowych. Efektywna gospodarka magazynowa. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Laboratorium:  Istota i znaczenie gospodarki magazynowej. Miejsce magazynowania w zarządzaniu produkcją, łańcuchem dostaw. Łańcuch logistyczny w gospodarce magazynowej. Składowanie, funkcje składów. Outsourcing w działalności magazynowej. Wykorzystanie analiz typu ABC i XYZ w gospodarce magazynowej. Metody wyceny zapasów. Podstawowe dokumenty księgowe wykorzystywane w magazynowaniu. Analiza kosztów działalności magazynowej. 

Metody kształcenia

Wykład: z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Laboratorium:  Praca grupowa, metoda projektu, prezentacje w grupie projektowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin z wykładu przeprowadzany  jest w formie pisemnej. Suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie końcowej: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%), niedostateczny (0% – 50%).

Na laboratorium studenci w grupach prezentują swoje wyniki badań związanych z organizacją i funkcjonowaniem wybranego magazynu oraz prezentują wskazane przez prowadzącego zagadnienia związane z gospodarką magazynową. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu i na bieżąco prezentują swoje wyniki. Ocena z projektu jest uzależniona od zaliczenia projektu – 65% oceny, prezentacji -25%, aktywnego udziału w zajęciach-10%.

Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i projektu prowadzonych w ramach przedmiotu. 

Literatura podstawowa

  1. Dudziński Z., Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, ODiDK, Gdańsk 2008.
  2. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2. Zarządzanie magazynem, Difin, Warszawa 2010.
  3. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
  4. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006.  

 

Literatura uzupełniająca

  1. Dudziński Z., Jak sporządzić instrukcje magazynową, ODiDK, Gdańsk 2003.
  2. Dudziński Z., Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarowania opakowaniami, ODiDK, Gdańsk 2014.
  3. Gubała M., Popielas J., Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005.
  4. Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 05-06-2020 23:00)