SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki CAD - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki CAD
Kod przedmiotu 06.6-WZ-LogP-TCAD
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z narzędziami typu CAD. Nabycie umiejętności pracy w środowisku AutoCAD.

Wymagania wstępne

Matematyka I, II, Technologie informacyjne.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Przegląd  systemów  CAD.  Obszary  zastosowania, możliwości, zalety i wady projektowania wspomaganego komputerowego, porównanie z projektowaniem konwencjonalnym, podstawy rysunku technicznego.
 2.  Wprowadzenie  do programu  AutoCAD - interface programu, komunikacja z programem, paski narzędzi sposoby wydawania poleceń rysunkowych,  wczytywanie i zapisywanie rysunków, formaty zapisu danych.
 3.  Organizacja  elementów na rysunkach technicznych,  warstwy  i  grup  warstw, kolory, rodzaje linii, wyświetlanie, ukrywanie, blokowanie elementów na rysunkach.
 4.  Szablony rysunkowe, stosowanie szablonów, tworzenie własnego szablonu rysunku.
 5. Układy współrzędnych, zastosowanie lokalnych układów współrzędnych.
 6. Podstawowe metody rysowania z zastosowaniem narzędzi wskazujacych oraz klawiatury.
 7.  Metody rysowania podstawowych prymitywów  geometrycznych  2D. 
 8. Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami edycyjnymi.
 9. Rysowanie z zastosowaniem narzędzi modyfikacyjnych.
 10. Przekroje i obszary wypełnione na rysunkach technicznych.
 11. Narzędzia i metody rysowania precyzyjnego.
 12. Wymiarowanie,  style  wymiarowania, edycja elementów wymiarowych.
 13.  Zastosowanie  bloków rysunkowych:  tworzenie i edycja  bloku, wstawianie bloków do rysunku i ich rozbijanie, biblioteki bloków i katalogi.
 14. Ramki i tabelki rysunkowe. Przygotowanie rysunku do wydruku, skalowanie wydruków.
 15.  Atrybuty, definicja, zastosowanie. 

Ćwiczenia:  

 1. Wprowadzenie  do  programu  AutoCAD, organizacja  interface programu, komunikacja z programem.
 2. Tworzenie szablonu rysunku .- organizacja elementów geometrycznych oraz warstw i grup warstw.
 3. Metody rysowania podstawowych prymitywów geometrycznych  2D.
 4. - 10. Realizacja rysunków wykonawczych 2D o różnym poziomie trudności.

     11. - 14. Realizacja rysunków złożeniowych 2D. 

           Bloki rysunkowe:  edytor  bloków,  modyfikacja  bloku,  wstawianie  bloków  do  rysunku  i  ich  rozbijanie, 

      15. Przygotowanie rysunku do wydruku, skalowanie wydruków. Zaliczenie.

Metody kształcenia

Wykład  z  zastosowaniem  prezentacji  multimedialnej,  

Ćwiczenia laboratoryjne:  praca  w systemie AutoCAD nad realizacją rysunków wykonawczych i złożeniowych o różnym stopniu trudności, wymagających zastosowania różnych metod i narzędzi dostepnych w programie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena z końcowego  kolokwium zaliczeniowego. Możliwe jest przeprowadzenie kolokwium częściowego w połowie semestru. 

Laboratorium

Ocena  końcowa  jest  określana  na  podstawie  ocen  cząstkowych  uzyskiwanych  za  realizację  rysunków projektowych (60%)  oraz  na  podstawie  ocen  za  sposób realizacji poszczególnych zadań, w szczególności umiejętności stosowania właciwych narzędzi rysunkowych, edycyjnych i modyfikacyjnych (40%).

Ocena końcowa  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich jego form. Ocena końcowa przedmiotu jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna z ocen za poszczególne formy zajęć. 

Literatura podstawowa

 1. A. Pikoń, AutoCAD 2014 PL, Helion 2014, 
 2. A. Pikoń, AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki, Helion 2014, 
 3. M Babiuch, AutoCAD 2012 i 2012 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2012, 
 4. J. Graff, AutoCAD 2005 i AutoCAD 2005PL.  Ćwiczenia praktyczne, Helion, 2005

Literatura uzupełniająca

 1. E. Chlebus, Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, 2000 
 2. strona internetowa: cad.pl

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:31)