SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prognozowanie w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prognozowanie w logistyce
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-PwL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności budowania systemu prognostycznego w przedsiębiorstwie, dzięki wiedzy skąd i jakimi metodami można pozyskać dane potrzebne do prognozowania oraz umiejętności diagnozowania zjawisk gospodarczych i społecznych. Zapoznanie studenta z pojęciami związanymi z prognozowaniem oraz podstawowymi metodami prognozowania zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Umiejętność wyboru właściwej metody prognozowania zjawisk gospodarczych w zależności od charakteru tego zjawiska i ilości dostępnych danych. Ponadto konstruowanie prognoz badanych zjawisk gospodarczych i społecznych, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w zjawiskach społeczno – gospodarczych, budowanie prognoz ostrzegawczych, a także ocenianie jakości prognoz.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii, matematyki i statystki opisowej

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych laboratoriów: rozwiązywanie zadań i problemów z zakresu metod prezentowanych na wykładach; dobór metod prognostycznych do badania zjawiska lub procesu z obszaru logistyki, przygotowanie projektu w dwuosobowych grupach mającego na celu rozwiązanie przydzielonego przez nauczyciela problemu.

 

W ramach prowadzonych wykładów: System prognostyczny przedsiębiorstwa. Dane prognostyczne  źródła. Metody prognozowania szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowania, z tendencją rozwojową oraz z wahaniami okresowymi. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Estymacja parametrów. Metoda najmniejszych kwadratów. Statystyczna weryfikacja modelu . Metody prognozowania przez analogie historyczne i przestrzenno – czasowe. Heurystyczne metody prognozowania. Prognozowanie ostrzegawcze.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, giełda pomysłów, rozwiązywanie zadań i problemów z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzanie realizowanych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 - ocenę przygotowania studenta do poszczególnych laboratoriów – krótka powtórka poprzednich zajęć w formie pytań nauczyciela

- ocenę umiejętności zdiagnozowania i prognozowania danego zjawiska lub procesu z obszaru logistyki zawartego w projekcie

 - ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na sprawdzianie pisemnym w formie odpowiedzi na pytania zamknięte

- ocenę aktywności studenta podczas ćwiczeń.

 

Warunki zaliczenia dla laboratorium: pozytywna ocena z projektu realizowanego w grupach dwuosobowych, tematy projektu są podawane studentom na drugich ćwiczeniach. Obowiązkowa obecność na laboratoriach.

 

Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania testowe, test wyboru, wybór jednokrotny oraz krótkie zadania. Na zaliczenie należy uzyskać 65% poprawnych odpowiedzi w teście tj. 13 odpowiedzi poprawnych na 20 pytań. Obowiązkowa obecność na wykładach. Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, seminariów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Dittmann P. (2004), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Metody prognozowania. Zbiór zadań, red. B. Radzikowska, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 3. Nieklasyczne metody prognozowania (1983), M. Cieślak (red.), PWN, Warszawa.
 4. H. Kassyk – Rokicka (1998), Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 1998.
 5. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Sadowski W., Ekonometria, WSHiP, Warszawa 1996.
 2. Czyżycki R., Klóska R., Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach, ECONOMICUS, Szczecin 2011.
 3. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 4. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 5. Ignasiak E., Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Łobos (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 14:40)