SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sieci logistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sieci logistyczne
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-SL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maciej Kozaryn
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu identyfikacji, modelowania i reinżynierii sieci logistycznych oraz zarządzania nimi i ich komponentami.  

Wymagania wstępne

Zaliczone kursy: Podstawy logistyki, Zarządzanie produkcją i usługami, Zarządzanie łańcuchem dostaw. 

Zakres tematyczny

Wykład
Definicje sieci logistycznej. Trendy gospodarcze sprzyjające rozwojowi sieci logistycznych. Problemy modelowania i reinżynierii sieci logistycznej. Technologie informatyczne wspomagające modelowanie sieci. Zarządzanie siecią logistyczną. Wirtualna organizacja jako sieć logistyczna. Klastry przemysłowe, a sieci logistyczne. Formowanie sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w klastrach, w warunkach ograniczeń zasobowych i logistycznych. Komputerowy system planowania wirtualnych sieci produkcyjnych. Planowanie przepływu materiału w sieci logistycznej z uwzględnieniem kosztów realizacji zadań produkcyjnych.

Projekt
Opracowanie projektów indywidualnych lub grupowych dotyczących modelowania sieci logistycznej małych i średnich przedsiębiorstw w klastrach przemysłowych z użyciem komputerowego systemu planowania sieci produkcyjnych. Realizacja eksperymentów symulacyjnych. Przykłady przeprojektowywania sieci logistycznej.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna.

Projekt: Opracowanie i zrealizowanie eksperymentów symulacyjnych sieci logistycznych. Analiza i interpretacja otrzymywanych modeli.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Ocena z pisemnego zaliczenia obejmującego zakres wiedzy prezentowanej na wykładzie.

Projekt zaliczany jest na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z przygotowaniem projektów: model, wprowadzanie danych, interpretacja wyników. Na ocenę mają również wpływ: prezentowane treści pod względem merytorycznym, ujęcie własnych propozycji działań korygujących wraz z ich analizą i systematyczna praca nad przygotowywanym projektem.

Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i projektu prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Ciesielski M, Sieci logistyczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
  2. Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. T II. Projektowanie, Modelowanie, Zarządzanie, IliM 1999, Poznań.
  3. Camarinha-Matos L. M., Afsarmanesh H., Ollus M., Methods and tools for collaborative networked organizations, Springer Science and Business Media, 2008.
  4. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C. J., Zarządzanie Logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

 

 

 

Literatura uzupełniająca

  1. Logistyka – czasopismo Instytutu Logistyki i magazynowania w Poznaniu.
  2. Pańkowska M., Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych, Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice 2007.
  3. Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim, Polski Kongres Logistyczny "LOGISTICS 2004," Ponań 19-21.05.2004 : materiały pokonferencyjne

     

 

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kozaryn (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 21:12)