SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyczna identyfikacja w łańcuchach dostaw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyczna identyfikacja w łańcuchach dostaw
Kod przedmiotu 06.5-WZ-LogP-AIŁD
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką wykorzystania metod i narzędzi logistycznych stosowanych w automatycznej identyfikacji w łańcuchach dostaw.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu Logistyka.

Zakres tematyczny

Wykład: Wprowadzenie do automatycznej identyfikacji w łańcuchach dostaw. Współczesne technologie teleinformatyczne w doskonaleniu zarządzania łańcuchami dostaw (od systemów MRP do systemów klasy SCM z aplikacjami APS i CRM, automatyczna identyfikacja za pomocą kodów kreskowych i RFID, GPS, Internet). Automatyczna identyfikacja materiałów, towarów i produktów w systemach informatycznych – Kody kreskowe i system GS1 (EAN), standard EPC/RFID. Elektroniczna wymiana danych – EDI. Zarządzanie flotą i inteligentny transport w oparciu o system globalnej lokalizacji (GPS). Automatyczne systemy transportowe.

Laboratorium: Automatyczna identyfikacja materiałów, towarów i produktów w systemach informatycznych – Kody kreskowe i system GS1 (EAN), standard EPC/RFID. Elektroniczna wymiana danych – EDI. Zarządzanie flotą i inteligentny transport w oparciu o system globalnej lokalizacji (GPS).

 

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin- zaliczenie na wykładzie obejmuje problematykę zarządzania łańcuchami dostaw. Zaliczenie jest w formie pisemnej.

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują projekt dotyczący wybranych zagadnień zarządzania łańcuchem dostaw. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie ćwiczeń przewidziane są dwa kolokwia. Ocena jest uzależniona od:

  • zaliczenie kolokwium – 50% oceny końcowej,
  • zaliczenia projektu – 40% oceny końcowej,
  • aktywnego udziału w zajęciach oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej).

Warunek zaliczenia ćwiczeń: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint), zaliczenie kolokwium oraz aktywny udział w zajęciach. Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, projektów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

1. Krzyżaniak S. ,  Cyplik P. : Zapasy  i magazynowanie.  Tom 1.  Zapasy.  Poznań,   ILiM 2008

2. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie. Poznań, ILiM 2008

3. Murphy Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2002

4. Murphy P.R., Wood D.F.: Nowoczesna logistyka. Gliwice, HELION 2011

5. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001

2. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

3. Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Poznań, ILiM 2008

4. Kluge P.D., (Red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie: http://www.zcie.uz.zgora.pl/.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:04)