SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-OSP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Barnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu organizacji przestrzeni produkcyjno-usługowej, współczesnych metod organizacji systemów produkcyjnych oraz zapoznanie z praktycznymi narzędziami stosowanymi w zarządzaniu systemami produkcyjnymi.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursów z przedmiotów: Zarządzanie produkcją i usługami, Projektowanie procesów i systemów logistycznych.

Zakres tematyczny

Omówienie koncepcji zarządzania w sposób istotny wpływających na kształt systemów produkcyjnych. Realizacja projektu związanego z planowaniem i sterowaniem produkcją, zarządzaniem zdolnościami produkcyjnymi oraz harmonogramowaniem z wykorzystaniem wybranych współczesnych koncepcji zarządzania i organizacji systemów produkcyjnych.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia w formie realizacji projektu z wykorzystaniem współczesnych metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu systemem produkcyjnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z zaliczenia pisemnego obejmującego zakres wiedzy prezentowanej na wykładzie. Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności i kompetencje związane z doborem i przygotowaniem projektu oraz sposobu jego prezentacji, obrony przyjętych rozwiązań i metod oraz udziału w dyskusji nad innymi prezentacjami. Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z ćwiczeń (50%).

Literatura podstawowa

  1. Nowosielski S., Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011.
  2. Skrzypek E., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010.
  3. Durlik I., Inżynieria zarządzania (Nowe wydanie cz.I), Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2004. Organizacja i sterowanie produkcją, red. Brzeziński M., Placet, 2004.
  4. Kotowski R., Tronczyk P., Modelowanie i symulacje komputerowe. Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2009.
  5. Krajka A., Modelowanie i symulacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Seria Informatyczna, Lublin 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Systemy informatyczne inżynierii zarządzania. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Banaszak. Politechnika Zielonogórska. Zielona Góra, styczeń 2001.
  2. Logistyka – czasopismo Instytutu Logistyki i magazynowania w Poznaniu

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Barnowska (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 10:33)