SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie inwestycjami komunalnymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie inwestycjami komunalnymi
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-ZIK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Logistyka miejska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką zarządzania inwestycjami komunalnymi. Nabycie umiejętności planowania inwestycji komunalnych w kontekście lokalnych potrzeb. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Rola samorządu gminnego w planowaniu zrównoważonego rozwoju. Pojęcie i znaczenie zarządzania strategicznego na poziomie gminy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Gminne programy ochrony środowiska. Plan rozwoju lokalnego. Wpływ inwestycji na rozwój lokalny. Inwestycje komunalne. Wieloletni plan inwestycyjny - WPI.

Projekt: Matryca logiczna projektu. Studium wykonalności. Cykl życia projektu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład z elementami aktywizacji słuchaczy.

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, metoda projektu.

 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do zdobycia zaliczenia z wykładu. Zaliczenie wykładu otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte/testowe sformułowane w kolokwium zaliczeniowym (K_W02, K_W09)

Na ćwiczeniach studenci przygotowują projekt dotyczący zarządzania komunalnymi projektami inwestycyjnymi. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. Ocena jest uzależniona od zaliczenia projektu (70 % oceny końcowej), aktywnego udziału w zajęciach (20% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej). Warunek zaliczenia ćwiczeń: oddanie pracy zaliczeniowej w postaci elektronicznej oraz drukowanej (K_U01, K_U08, K_K03).

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń, przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Literatura podstawowa

  1. Graczyk M., Zarządzanie inwestycjami komunalnymi, Oficyna Wyd. Branta, 2008.
  2. Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej, Wyd. CeDeWu, 2009
  3. Zioło M., Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych, Wyd. CeDeWu, 2012

Literatura uzupełniająca

  1. Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania. Bieżące i perspektywiczne, Wyd. Difin, 2011.
  2. Kowalski A., Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania, https://www.ierigz.waw.pl/publikacje/poza-seria/8963,10,3,0,1381904838.html
  3. Śmiechowicz J., Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. Difin, 2011.
  4. Zimny A., Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 2008.
  5. Ustawy, rozporządzenia, czasopisma : Samorząd Terytorialny.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Michalska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 21:41)