SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia gospodarcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia gospodarcza
Kod przedmiotu 08.0-WZ-LogP-HG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Skierska
  • prof. dr hab. Leszek Belzyt
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów kompetencji  w zakresie znajomości historii gospodarczej Polski i powszechnej zwłaszcza w okresie najnowszym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Systemy gospodarcze w dziejach powszechnych

2. Gospodarka Polski w okresie feudalnym

3. Przemiany gospodarcze w okresie zaborów (1795-1918)

4. Gospodarka Polski w okresie międzywojennym (1918-1939), sukcesy i niepowodzenia

5. Zniszczenia ekonomiczne w czasie II wojny światowej

6. Odbudowa gospodarki w nowych granicach po 1945 roku

7. Gospodarka socjalistyczna – pierwsze plany gospodarcze

8. Próba przyspieszonego rozwoju w latach 1971-1980

9. Kryzys strukturalny w latach 1981-1989

10. Transformacja gospodarcza Polski – bariery i sukcesy

11. Polska w UE – nowe zasady polityki ekonomicznej

Metody kształcenia

Praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- aktywność w czasie zajęć

- zaliczenie wybranych lektur w ramach konsultacji

- kolokwium zaliczeniowe (ustne)

Literatura podstawowa

1. Davies Norman, Serce Europy. Krótka historia Polski, Londyn 1995.

2. Garlicki Andrzej, Historia 1815-2004. Polska i świat, Warszawa 2005.

3. Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003.

4. Kaliński Janusz, Zawistowski Andrzej, Historia gospodarcza Polski Ludowej, Warszawa 2005.

5. Landau Zbigniew, Roszkowski Zbigniew, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca

1. Historia gospodarcza Polski (1939-1989), red. Janusz Kaliński, Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Skierska (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 15:14)