SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski 2
Kod przedmiotu 09.0-WZ-LogP-JA2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Krzysztof Wieliczko
  • mgr Jolanta Pacewicz Johansson
  • mgr inż. Mariola Szajna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Zakres tematyczny

1/ Funkcjonowanie w biznesie: organizacja pracy, trendy w przemyśle i planowanie, tworzenie instrukcji i procedur; opisywanie trendów i zmian, przygotowanie prostej prezentacji,  2/ gospodarka magazynowa i zamówienia, zaopatrzenie,  3/ transport, środki transportu i urządzenia przeładunkowe i magazynowe, kontenery, typy towarów, 4/  rola i formy reklamy, prowadzenie sprzedaży, negocjacje, korespondencja związana z negocjowaniem, segmentacja rynku, 5/ formy i typy organizacji przedsiębiorstw, prowadzenie działalności gospodarczej,  pisanie planów i sprawozdań z zebrań.  

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja: uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów 

Literatura podstawowa

angielski

English for Logistics, Grussendorf M., OUP, Oxford 2009 

niemiecki

Janiak T., Neumann G., Aus der Mark M., Meine Logistik, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2012 

Literatura uzupełniająca

angielski

Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader Pre-intermediate, Longman, 2002

Johnson C. Intelligent Business, Pre-Intermediate, Longman, Harlow, 2006

Richardson K., Kavanagh M., The Business Pre-Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Krzysztof Wieliczko (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 10:34)