SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski 4 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski 4
Kod przedmiotu 09.0-WZ-LogP-JA4
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Krzysztof Wieliczko
  • mgr inż. Mariola Szajna
  • mgr Jolanta Pacewicz Johansson
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Zakres tematyczny

1/ magazynowanie i przechowywanie towarów, 2/ dokumentacja w handlu zagranicznym, import towarów, metody płatności, 2/ opis i specyfikacje produktu, rola opakowań prezentacja produktu, 3/ planowanie kariery zawodowej, dokumenty związane z poszukiwaniem pracy: list motywacyjny, CV, udział w rozmowie kwalifikacyjnej,  4/ przygotowanie prezentacji: opis informacji wizualnej (tabele, wykresy), przygotowanie slajdów, struktura i organizacja prezentacji, 5/ handel międzynarodowy, korespondencja w handlu międzynarodowym. 

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja: Opanowanie języka obcego na poziomie B2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej potwierdzone uzyskaniem wyniku minimum 60% w trakcie egzaminu  .

Literatura podstawowa

angielski

English for Logistics, Grussendorf M., OUP, Oxford 2009 

 

Literatura uzupełniająca

angielski 

Allison J., Emmerson R., The Business Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008

Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader Pre-intermediate, Longman, 2002

Johnson C. Intelligent Business, Pre-Intermediate, Longman, Harlow, 2006

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Krzysztof Wieliczko (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 10:44)