SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki 1
Kod przedmiotu 09.0-WZ-LogP-JN1
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.Opanowanie języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

Zakres tematyczny

1/ Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce i krajach anglosaskich; 2/ Praca i życie za granicą, prowadzenie rozmowy nieformalnej na temat pracy, prowadzenie korespondencji: język formalny i nieformalny, rekrutacja i poszukiwanie pracy; 3/ Wstęp do ogólnych zagadnień logistyki  4/ Podstawowa obsługa klienta, prowadzenie rozmów bezpośrednich i telefonicznych, wspieranie klienta, analiza potrzeby klienta, udzielanie odpowiedzi na skargi i zażalenia, prowadzenie korespondencji z klientem, przygotowanie prezentacji dla klienta; 5/ Usługi oferowane przez przedsiębiorstwa logistyczne 

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja: uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów 

Literatura podstawowa

angielski

English for Logistics, Grussendorf M., OUP, Oxford 2009 

niemiecki

Janiak T., Neumann G., Aus der Mark M., Meine Logistik, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2012 

Literatura uzupełniająca

angielski

Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader Pre-intermediate, Longman, 2002

Johnson C. Intelligent Business, Pre-Intermediate, Longman, Harlow, 2006

Richardson K., Kavanagh M., The Business Pre-Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008

niemiecki

Gurgul M., Jarosz A., Jarosz J., Pietrus-Rajman A., Deutsch für Profis, LektorKlett, Poznań, 2013

Koether R., Taschenbuch der Logistik, Carl Hanser Verlag, München, 2008

Kujawa B., Stinia M., Mit Beruf auf Deutsch, Nowa Era, Warszawa, 2013

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Krzysztof Wieliczko (ostatnia modyfikacja: 18-04-2019 10:58)