SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Transport i spedycja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Transport i spedycja
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-WMS-TS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie tradycyjnych i współczesnych zasad wyboru miejsca działalności podmiotów, a także reguł urbanistyki, uwarunkowań gospodarki nieruchomościami oraz wymagań ochrony środowiska i dóbr kultury związanych bezpośrednio z problematyką ich przestrzennej lokalizacji.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia z zakresu lokalizacji obiektów. Modele lokalizacji. Konkurencyjność miast i regionów. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw. Glokalizacja. Analiza i ocena lokalizacji obiektów.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie kompleksowej analizy lokalizacji  oraz obrona przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Literatura podstawowa

  1. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2003.
  2. Godlewska-Majkowska H., Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

  1. Korenik S., Słodczyk J. (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  2. Kuciński K. (red.), Glokalizacja, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
  3. Szudra P., Strategie lokalizacji przedsiębiorstw handlowych a rozwój miast, W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, Nr 109.
  4. Szudra P., Innowacyjność w nowych nurtach teorii lokalizacji, W: XI Konferencja naukowa młodych ekonomistów - KNME. Gdańsk 2005, http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/referaty.htm

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Perzyńska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 11:39)