SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia
Kod przedmiotu 14.3-WZ-BezP-E
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Wyrwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu ekonomii. Wyjaśnienie problemów i zjawisk ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce. Zaprezentowanie rozwoju głównych teorii i koncepcji ekonomicznych oraz pokazanie ich praktycznego wykorzystania przez indywidualne podmioty gospodarcze oraz w polityce gospodarczej. Zdobycie umiejętności i kompetencji rozumienia i posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej. Umożliwienie studentom samodzielnego analizowania poszczególnych aspektów funkcjonowania obszarów gospodarki w skali mikro- i makroekonomicznej.

Wymagania wstępne

Umiejętności rozumienia, analizowania oraz interpretowania zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Zakres tematyczny

Treści wykładów:

Miejsce ekonomii w nauce, przedmiot zakres i główne problemy oraz podział ekonomii. Wybory ekonomiczne podmiotów rynkowych, optymalizacja decyzji ekonomicznych. Rynek i jego rola w gospodarce. Rola państwa w gospodarce. Rachunek PKB i wielkości pokrewnych. Wzrost i rozwój gospodarczy. System pieniężno-kredytowy. Inflacja i jej skutki w gospodarce. Problemy bezrobocia na rynku pracy. System budżetowy państwa. Równowaga makroekonomiczna w ujęciu keynesowskim i klasycznym.

Treści ćwiczeń:

Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej – rynek, popyt, podaż, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze. Mechanizm funkcjonowania rynku. Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym. Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowania. Podstawy teorii zachowań konsumenta. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Koszty produkcji i przychody przedsiębiorstwa. Równowaga przedsiębiorstwa na różnych rynkach. Formy zawodności rynku i sposoby ich przezwyciężania.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, problemowy.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja panelowa i wielokrotna, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metoda tekstu przewodniego.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i egzaminu (50%).

Forma zaliczenia wykładu: egzamin.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin odbędzie w formie pisemnej w jednym terminie dla wszystkich studentów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie, co najmniej 51% punktów. Kryterium ocen: bardzo dobry (91 – 100%), dobry plus (81 – 90%), dobry (71 – 80%), dostateczny plus (61 – 70%), dostateczny (51 – 60%). W celu uzyskania oceny pozytywnej należy opanować treść wykładanego materiału oraz zapoznać się z literaturą obowiązkową. Egzamin obejmował będzie treści omawiane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną.

Podstawowym warunkiem jest obecność na zajęciach. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w ćwiczeniach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: pozytywna ocena z kolokwium (60%), aktywność na zajęciach (20%), przedstawienie prezentacji przygotowanej indywidualnie lub w grupie (20%). Kolokwium, oceniające efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności odbędzie się w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Całkowita ilość punktów możliwa do uzyskania z testu wynosi 100. Suma punktów uzyskanych z testu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (91 – 100 pkt.), dobry plus (81 – 90 pkt.), dobry (71 – 80 pkt.), dostateczny plus (61 – 70 pkt.), dostateczny (51 – 60 pkt.). W czasie semestru niezbędne będzie napisanie referatu, na temat wybrany samodzielnie, lecz skonsultowany z prowadzącym.

W trakcie semestru studenci mogą uzyskiwać dodatkowe punkty za aktywność. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach.

Literatura podstawowa

  1. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
  2. Marciniak S. (red.), Marko- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
  3. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2015.
  4. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Skawińska E., Sobiech K., Nawrot K., Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2011.
  2. Skawińska E., Sobiech K.G., Wstęp do makroekonomii, Wydawnictwo Politechnika Poznańska, Poznań 2010.
  3. Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  4. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wyrwa (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 21:14)