SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia najnowsza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia najnowsza
Kod przedmiotu 08.3-WZ-BezP-HN
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Leszek Belzyt
  • dr Jolanta Skierska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów kompetencji  w zakresie znajomości historii najnowszej Polski i częściowo powszechnej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Dzieje II wojny światowej

2. Przejęcie władzy przez komunistyczną lewicę w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1945

3. Ukształtowanie się dyktatury w latach 1945-1948

4. Zimna wojna i Polska w okresie stalinowskim 1949-1956

5. Październik 1956 i rządy Gomułki

6. Protesty społeczne w 1968 i 1970 roku

7. Odprężenie międzynarodowe oraz próby modernizacji gospodarczej PRL w czasach Gierka

8. Opozycja demokratyczna w latach 70-tych XX wieku

9. Powstanie „Solidarności” i jej „rewolucja” w latach 1980-1981

10. Stan wojenny i rządy Jaruzelskiego

11. Okrągły stół i powstanie demokratycznej Polski na tle „jesieni ludów” w Europie

12. Transformacja polityczna i ekonomiczna w Polsce

13. Polska w NATO i Unii Europejskiej

14. Nowe wyzwania społeczne, gospodarcze i ekologiczne

Metody kształcenia

Wykład – konwencjonalny z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- aktywność w czasie zajęć

- kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas ćwiczeń; pytania zamknięte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,0 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt do 8,0pkt; ocenę dobrą plus od 8,5 pkt do 9.0pkt i bardzo dobrą od 9,5pkt.

 

Warunki zaliczenia wykładu:

- uczestnictwo w wykładzie

- kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów; pytania zamknięte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,0 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt do 8,0pkt; ocenę dobrą plus od 8,5 pkt do 9.0pkt i bardzo dobrą od 9,5pkt.

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen zaliczeniowych z wykładu i ćwiczeń

Literatura podstawowa

Eisler Jerzy, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992.

Friszke Andrzej, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1998, Warszawa 1998.

Garlicki Andrzej, Historia 1815-2004. Polska i świat, Warszawa 2005.

Roszkowski Wojciech, Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Czubiński Antoni, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.

Huntington P. Samuel, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2007.

Michalak Ryszard, Piasecki Andrzej K., Historia polityczna Polski 1952-2002, Łódź 2003.

Topolski Jerzy, Polska XX wieku, Poznań 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 21:13)