SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o państwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o państwie
Kod przedmiotu 08.3-WZ-BezP-WP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jarosław Flakowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie  studentów  z  podstawowym warsztatem definicyjnym dotyczącym  nauki o państwie i prawie, fundamentalnymi zasadami, modelami i instytucjami funkcjonowania państwa oraz metodami badawczymi stosowanymi w tych naukach. Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie wskazywania genezy państw i tworzących je systemów ustrojowych, istoty prawodawstwa, problematyki podziału prawa, związków systemów prawnych z systemem państwowym oraz działań organów władzy publicznej w państwie prawa. Wykazanie studentom istoty funkcjonowania państwa we współczesnym świecie. Ukazanie poziomów realizacji funkcji państwowych, a także wskazanie na czynniki jakościowe jego istnienia.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o współczesnych państwach i społeczeństwie. Wiedza z zakresu historii powszechnej i Polski.

Zakres tematyczny

 

 1. Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie;
 2. Państwo i prawo - ustalenia definicyjne;
 3. Geneza państwa;
 4. Główne typologie państwa;
 5. Formy rządów i wybrane ustroje polityczne;
 6. Reżim polityczny;
 7. Etapy rozwoju nowoczesnych państw;
 8. Postawy społeczeństw wobec państwa;
 9. Zasady ustrojowe państw demokratycznych;
 10. Ustroje autorytarne i totalitarne we współczesnym świecie;
 11. Modele ustrojowe państw;
 12. Typologia funkcji państwa;
 13. Prawa i obowiązki obywateli;
 14. Partie i systemy partyjne - agregacja interesów;
 15. Państwo we współczesnym świecie - wyzwania globalizacji i integracji.

Metody kształcenia

1. Wykład: klasyczny wykład akademicki, dyskusja problemowa, zastosowanie metody "burzy mózgów";

2. Ćwiczenia: analiza materiałów źródłowych, praca w grupach, "case study".

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Ćwiczenia: aktywność na zajęciach, rozwiązanie "case study", test końcowy;

2. Wykład: egzamin w formie testu. 

Literatura podstawowa

1. Heywood A., Politologia, Warszawa 2006.

2. Helios J., Jedlecka W., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, Wrocław 2015.

3. Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.

4. Minder D., Partycypacja polityczna a legitymizacja systemu politycznego, Studia Politologiczne nr 18.

Literatura uzupełniająca

1. Kustra E., Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000.

2. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 2000.

3. Krukowski J., Podstawy nauki o państwie i prawie, Warszawa 2004.

4. Wojtaszczyk   K.,   Kompendium   wiedzy   o   państwie   współczesnym,   Warszawa   2000.

5. Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Flakowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 08:52)