SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja i zarządzanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-OZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie i omówienie podstawowych pojęć i procesów z zakresu problematyki zarządzania organizacjami wraz z implikacjami praktycznymi. Zapoznanie z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania, jego wybitnym teoretykami i praktykami. Przekazanie wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach. Poznanie i zrozumienie różnych metod i koncepcji zarządzania przedsiębiorstwami.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Teoretyczne ujęcie zarządzania. Przegląd szkół zarządzania. Organizacja i modele organizacji. Struktura organizacyjna.  Filozofia,  etyka  i  kultura  w  organizacji. Funkcje  zarządzania.  Zarządzanie  strategiczne. Zarządzanie globalne. Benchmarking.

Ćwiczenia: Przegląd szkół zarządzania. Organizacja i modele organizacji. Typy struktur organizacyjnych. Metody analizy strategicznej. Metody i techniki organizatorskie. Projektowanie organizacyjne. Systemy informacyjne w organizacji. Zarządzanie jakością.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z egzaminu z zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie. Egzamin ustny z listy składającej się z około 40 pytań studenci otrzymują 3 pytania wybrane przez egzaminującego. Studenci otrzymują pytania do listy pytań sukcesywnie po każdym wykładzie aż do ostatniego wykładu. Warunkiem zaliczenia wykładu jest poprawna odpowiedź na 60% pytań.

Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie projektu, prezentacji i dwóch zadań. Wynik ćwiczeń stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności. Na ocenę końcową składa się ocena z projektu (60%), aktywność na zajęciach (20%) oraz ocena prezentacji (20%).

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

1.    Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.

2.    Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.

3.    Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

4.    Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 21:55)