SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria bezpieczeństwa ekologicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria bezpieczeństwa ekologicznego
Kod przedmiotu 07.2-WZ-BezP-IBE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Adamczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat bezpieczeństwa ekologicznego, jego rodzajów i czynników mających wpływ na jego zapewnienie. Przekazanie wiedzy z zakresu antropogenicznego oddziaływania człowieka na środowiska oraz sposobów minimalizowania skutków tego oddziaływania. Nabycie umiejętności reagowania na stany zagrożeń oraz publicznego prezentowania treści związanych z bezpieczeństwem ekologicznym i umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem w stanach zagrożenia.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego. Bezpieczeństwo ekologiczne w relacji społeczeństwo-środowisko-człowiek. Składowe bezpieczeństwa ekologicznego. Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego spowodowane klęskami żywiołowymi. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i awariom produkcyjnym oraz likwidacja ich skutków. Bezpieczeństwo ekologiczne i trwały rozwój jako podstawowe zadanie polityki ekologicznej. Antropogeniczne i naturalne zagrożenia środowiska.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o przygotowanie projektów w grupach studenckich (studenci biorą udział w burzy mózgów) lub alternatywnie wizyt studyjnych w organizacjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z wykładu na ocenę. Zaliczenie otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte sformułowane w kolokwium zaliczającym wykład.

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie projektu realizowanego w grupach lub alternatywnie aktywne uczestnictwo w wizytach studyjnych w organizacjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego.

Drugim warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest pozytywna ocena z kolokwium sprawdzającego wiedzę studenta z przyswojenia teorii określonej w ramach ćwiczeń audytoryjnych, wymagana jest poprawna odpowiedź na co najmniej 60 % pytań. Kolokwium realizowane jest na zasadzie testu wyboru wielokrotnego na zakończenie kursu.

Literatura podstawowa

1. Leszczyńska M., Bezpieczeństwo ekologiczne, LIBRON, 2016

2. Bezpieczeństwo ekologiczne i techniczne : monografia = Bezopasnost' èkologičeskaâ i tehničeskaâ : monografiâ = Biosecurity and technical : monograph / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski ; Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Polska [et al.]. - Poznań ; Gorzów Wlkp : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2014.

3. Kubiak M. (red.), Lipińska-Rzeszutek M. (red.), Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, ASPRA, 2017.

4. Poskrobko T., Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce, www.kee.ae.wroc.pl. 2007.

5. Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, 2011

Literatura uzupełniająca

Czasopisma: Sozologia, Problemy Ocen Środowiskowych, Ochrona Środowiska, Prawo i środowisko, Odpady i środowisko, Ekonomia i środowisko, Aura, Środowisko, Ekofinanse, Ekopartner, Przegląd komunalny, Recykling, Opakowania.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 15:22)