SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-PEB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę zagadnień związanych z prakseologią oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Wstępna analiza kwestii związanych prakseologicznymi aspektami systemu bezpieczeństwa państwa. Definicyjne ujęcie, podstawowych dla bezpieczeństwa narodowego, terminów i zagadnień.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Prakseologia jako nauka o sprawnym działaniu, związki prakseologii z innymi naukami stosowanymi, sytuacyjna i dyspozycyjna możność działania, synergia w działaniach zorganizowanych w tym działania człowieka względnie i bezwzględnie zależne od działania innych, dyrektywy praktyczne jako wynik badań interdyscyplinarnych, badania multi i interdyscyplinarne, kryteria sprawnego działania, umiejętność działania jako cel edukacji człowieka, prakseologiczna teoria współpracy i współzawodniczenia, podstawowe wyznaczniki działań racjonalnych a w tym m.in. kwantyfikacja, integracja itp. Wprowadzenie do bezpieczeństwa. Prawno-konstytucyjne podstawy i organy bezpieczeństwa wewnętrznego. Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa. System obronności i siły zbrojne RP. Bezpieczeństwo społeczne. Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne. Bezpieczeństwo przemysłowe. Bezpieczeństwo energetyczne. Komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa. Rodzaje i źródła zagrożeń. Podstawy zarządzania kryzysowego. Logistyka przepływu zasobów. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń. Socjo-społeczne aspekty bezpieczeństwa.

Metody kształcenia

Praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach 2-4 osobowych, metoda projektu, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia z analizą przykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

W ramach projektu studenci przygotowują i prezentują przydzielony temat (projekt) z wykorzystaniem technik multimedialnych. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. Ocena projektu jest uzależniona od: zaliczenia projektu – 50% oceny końcowej (50 punktów) oraz zaliczenia kolokwium (50% oceny końcowej – 50 punktów), które jest oceniane w następujący sposób: pozytywną ocenę otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60-65% (dost 3,0) poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte na kolokwium zaliczającym ćwiczenia, 66-75% na ocenę dst plus, 76-85% na ocenę dobrą (4,0), 86-94% na ocenę db plus (4,5), na ocenę bdb (5,0) 95-100%. Kolokwium realizowane jest na podstawie pytań otwartych na zakończenie semestru.

Literatura podstawowa

 1. Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia, cz. I, Ossolineum• , Wrocław-Warszawa-Kraków 2003.
 2. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum• , Wrocław-Kraków-Warszawa 1975.
 3. Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Wokół problemów działania społecznego,• US, Katowice 1998.
 4. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, PWN• , Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 5. Augustyniak Krzysztof, Piotrowski Andrzej, Edukacja dla bezpieczeństwa: cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2011.
 6. Czajkowska-Ziobrowska Dominika, Zduniak Andrzej, Edukacja dla bezpieczeństwa: bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2008.
 7. Dziemianko Zbigniew, Kusztelak Andrzej, Edukacja dla bezpieczeństwa: interdyscyplinarne konteksty i dylematy Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań  2010
 8. Gryz Jarosław, Bezpieczeństwo państwa: władza, polityka, strategia, AON, Warszawa 2013.
 9. Karpowicz Janusz, Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2012.
 10. Karpowicz Janusz, Strategia bezpieczeństwa: wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2012.
 11. Pieczywok Andrzej, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, AON, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca

 1. Kubiak Mariusz, Minkina Mirosław, Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2013.
 2. Olak Antoni, Kozaczuk Franciszek, Krauz Antoni, Edukacja dla bezpieczeństwa, Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", Ostrowiec Świętokrzyski 2011.
 3. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWN• , Warszawa 1998.
 4. Tyrała P., Kierowanie, organizowanie, zarządzanie. Zarys prakseologii, UMK• , Toruń 2003.
 5. Zaborowski T., Burda-Głowacka M., Psychologiczne uwarunkowania motywowania personelu,• IBEN, Gorzów Wlkp. 2004.
 6. Zaborowski T., Rola amfibolii w zarządzaniu, w: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania • współczesnym przedsiębiorstwem, J. Stankiewicz (red.), UZ, Zielona Góra 2007.
 7. Oleksiewicz Izabela, Polinceusz Małgorzata, Siewiorek Aneta, Polityka bezpieczeństwa: współczesne wyzwania i dylematy, Wydawnictwo Amelia, Rzeszów 2012.
 8. Pokruszyński Witold, Bezpieczeństwo: teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2012.
 9. Pokruszyński Witold, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2010.
 10. Polcikiewicz Zdzisław, Teoria bezpieczeństwa. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.
 11. Wasilewski Paweł, Gołębiowski Artur, Podstawy psychologii zagrożeń: wybrane zagadnienia, Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 18:16)