SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo społeczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo społeczne
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-BS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Łoś-Tomiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie i omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu problematyki bezpieczeństwa społecznego.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu ekonomii, struktury i zasad funkcjonowania państwa.

Zakres tematyczny

Bezpieczeństwo społeczne jako element systemu bezpieczeństwa narodowego. Istota, zakres przedmiotowy i cele polityki społecznej. Modele polityki społecznej. Podmioty polityki społecznej. Instytucjonalne oddziaływanie państwa na kształtowanie bezpieczeństwa społecznego. Rola struktur samorządowych w systemie polityki społecznej. Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa społecznego. Istota i rodzaje kwestii społecznych. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Pomoc społeczna - istota i funkcjonowanie. Polityki szczegółowe: rynku pracy, demograficzna, edukacyjna, ochrony zdrowia. 

Metody kształcenia

wykład, dyskusja, warsztaty grupowe, analiza przypadków

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt, kolokwium zaliczeniowe

Literatura podstawowa

 1. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 2. Orczyk J., Polityka społeczna: uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2012.
 3. Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa 2012.
 4. Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2010.
 5. Lavalette M., Pratt A. (red.), Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Przywojska J. (red.), Samorządowa polityka społeczna. Wyzwania i działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 2. Balcerzak-Paradowska B. (red.), Praca i polityka społeczna współczesne tendencje i wyzwania, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2013.
 3. Rączaszek A. (red.), Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój, Wydawnictwo AE, Katowice 2008.
 4. Gazon J., Ani bezrobocie ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, PWN, Warszawa, 2008.
 5. Księżopolski M., Modele polityki społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Łoś-Tomiak (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 14:39)