SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geografia bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geografia bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 07.1-WZ-BezP-GB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem  przedmiotu  jest  przekazanie  usystematyzowanej  wiedzy  dotyczącej  geograficznych uwarunkowań  bezpieczeństwa. Nabycie  przez  studentów  umiejętności  rozpoznawania obszarów kryzysowych we współczesnym świecie oraz wykorzystywania informacji geograficznej i cyfrowych produktów geograficznych do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa. Ukształtowanie nawyków  ustawicznego  kształcenia  i  rozwoju  zawodowego  oraz  przygotowanie  do  podejmowania wyzwań badawczych w zakresie tematycznym przedmiotu.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład:

Zakres, struktura i metody badań stosowane w geografii bezpieczeństwa. Wpływ czynników przyrodniczych na działalność człowieka i organizacji. Zagrożenia naturalne bezpieczeństwa. Zarządzanie środowiskowe w działalności organizacji aspekty środowiskowe i przestrzenne.  Społeczno-przestrzenne aspekty funkcjonowania systemów infrastruktury narodowej. Metody oceny zagrożeń i identyfikacja obszarów kryzysowych we współczesnym świecie.

Laboratorium:

Systemy informacji przestrzennej dla potrzeb bezpieczeństwa. Sposoby wykorzystania informacji geograficznej i cyfrowych produktów geograficznych w zarządzaniu bezpieczeństwem. Geograficzne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski. Właściwości i możliwości wykorzystania oprogramowania komputerowego w procesie zarządzania bezpieczeństwem państwa.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Laboratorium realizowane jest  w oparciu o pracę indywidualną, w zespołach projektowych oraz przy wykorzystaniu metod: praca z programem komputerowym, dokumentami źródłowymi, z wykorzystaniem burzy mózgów, pogadanek.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

W ramach laboratorium studenci przygotowują i prezentują przydzielony temat (projekt) z wykorzystaniem technik multimedialnych. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. Ocena projektu jest uzależniona od: zaliczenia projektu – 50% oceny końcowej (50 punktów) oraz zaliczenia kolokwium (50% oceny końcowej – 50 punktów), które jest oceniane w następujący sposób: pozytywną ocenę otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60-65% (dost 3,0) poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte na kolokwium zaliczającym laboratorium, 66-75% na ocenę dst plus, 76-85% na ocenę dobrą (4,0), 86-94% na ocenę db plus (4,5), na ocenę bdb (5,0) 95-100%.

Ocena z kolokwium zaliczającym wykład uzależniona jest od sumy uzyskanych punktów. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60-65% (dost 3,0) poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte na kolokwium zaliczającym wykład, 66-75% na ocenę dst plus, 76-85% na ocenę dobrą (4,0), 86-94% na ocenę db plus (4,5), na ocenę bdb (5,0) 95-100%.

 

Kolokwium realizowane jest na podstawie pytań otwartych w połowie semestru oraz na zakończenie kursu.

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z laboratorium i wykładu (laboratorium 50%, wykład 50%).

Literatura podstawowa

  1. Lach Z., Łaszczuk A., Geografia bezpieczeństwa, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004
  2. Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno– gospodarczej świata, PWN, Warszawa 2005.
  3. Chojnacki Z., Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 2004
  4. Żuber M., Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, WSOWL., Wrocław 2006

Literatura uzupełniająca

1.         ESRI Press, Using ArcGIS Geostatistical Analyst: ArcGIS 9, Gerth Medien GmbH 2004

2.         Czyż T. (red.), Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, KPZK PAN, Warszawa 2001.

3.         Domański R. (red.), Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, KPZK PAN, Warszawa 2003.

4.         Zioło Z., Ślęzaka T., Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, KPZK PAN, Warszawa 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 21:05)