SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-TB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Magdalena Dalecka-Zaborowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw bezpieczeństwa oraz kształtowanie umiejętności oceny przyczynowo-skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład:

Typologia i ewolucja pojęcia bezpieczeństwa; determinanty sytuacji geopolitycznej i strategicznej; nurty bezpieczeństwa; modele integracji; integracja polityczna w Europie; współzależności jako model kształtowania bezpieczeństwa; struktury światowej koordynacji współpracy; instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych; uwarunkowania prawne bezpieczeństwa.

Ćwiczenia:

Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie. Geneza oraz cele bezpieczeństwa. Typologia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych. Sojusz Północnoatlantycki a polityka bezpieczeństwa. UE w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Moralne i charakterologiczne podstawy bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo narodowe Polski w europejskim systemie bezpieczeństwa. Ewolucja polskiej polityki bezpieczeństwa. Zagrożenia we współczesnym świecie – istota asymetrii. Kontrola zbrojeń i rozbrojenia. Elementy bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego oraz kulturowego.

Metody kształcenia

dyskusja panelowa i wielokrotna, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, prezentacja, projekt

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin pisemny – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (K_W01, K_W03) ; pytania otwarte z progami punktowymi. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 1,55-1,85 punktów-3,0; 1,86-2,16 punktów-3,5; 2,17-2,47 punktów-4,0; 2,48-2,78 punktów-4,5; 2,79-3 punkty-5,0.

Ćwiczenia - pozytywna ocena z prezentacji wybranego tematu ćwiczeń – studenci otrzymują listę zagadnień omawianych na ćwiczeniach, wybierają temat, do którego są zobowiązani przygotować prezentację z użyciem dostępnych narzędzi dydaktycznych (np. projektor multimedialny, rzutnik) (K_U01, K_U03, K_K02, K_K03) ; pozytywna ocena z kolokwium – lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi (K_W01, K_W03). Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 1,55-1,85 punktów-3,0; 1,86-2,16 punktów-3,5; 2,17-2,47 punktów-4,0; 2,48-2,78 punktów-4,5; 2,79-3 punkty-5,0.

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z ćwiczeń i z egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Korzeniowski L.F, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012.
  2. Wrzosek M., Polska, Unia Europejska, NATO wobec wyzwań i zagrożeń, AON, Warszawa 2012.
  3. Żukrowska K., Grącik M., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Teoria i praktyka, AGH, Warszawa 2006.
  4. Ciupiński A., Legucka A., Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa i obrony RP, AON, Warszawa 2003.
  5. Czaja J. (red), Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2005.
  6. Pawlikowska I., Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku, MADO, Toruń 2006.
  7. Praca zbiorowa pod kier. R. Jakubczaka, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006.
  8. Praca zbiorowa pod kier. R. Jakubczaka, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, AON, Warszawa 2008
  9. Zięba R., Wspólna polityka zagraniczna bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademickie Kierunek Profesjonalne, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Trela-Mazur E. (red.), Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.

Księżpolski K.M.( red. nauk.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, WSAS, Warszawa 2009.

Jacek Barcik, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Aspekty prawne i polityczne, Branta, Bydgoszcz 2008.

Dorota Eggert, Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa, Scholar, Warszawa 2005.

Kobuza P., Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Materiały z Konferencji Naukowej: Nowa Koncepcja strategiczna Sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku, AON, Warszawa 2010.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2001.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Magdalena Dalecka-Zaborowska (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 16:35)