SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka gospodarcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka gospodarcza
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-PG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Zbigniew Binek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wpływu prowadzonej polityki gospodarczej państwa na funkcjonowanie danego społeczeństwa.

Kluczowym celem jest pozyskanie przez studentów umiejętności interpretowania danych związanych z prowadzoną polityką fiskalną i monetarną oraz elastyczne podejście do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego i wykorzystania tej wiedzy do podejmowania strategicznych decyzji, np. wejścia Polski do strefy euro.

Wymagania wstępne

Student powinien otrzymać zaliczenie z przedmiotu: podstawy makroekonomii na co najmniej ocenę dostateczną.

Zakres tematyczny

Wykład:

Wpływ właściwego lub nieodpowiedniego prowadzenia polityki gospodarczej (wykorzystanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych) na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa. Cele, funkcje, podmioty i narzędzia polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych. Polityka makroekonomiczna państwa – antyinflacyjna, budżetowa, pieniężna (rola banku centralnego), kursu walutowego – jako podstawowa przesłanka dla zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego. Prowadzenie polityki gospodarczej w warunkach wypełnienia kryteriów konwergencji z Maastricht. Prowadzenie polityki gospodarczej w warunkach zmiennych kursów walutowych: transakcje zabezpieczające i spekulacyjne (opcje walutowe, forward, futures, arbitraż walutowy). Korzyści i koszty wejścia danego kraju do strefy euro i ich wpływ na prowadzenie polityki gospodarczej. Prowadzenie polityki gospodarczej w warunkach występujących procesów integracyjnych i globalizacyjnych.


Ćwiczenia:

Polityka na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji portfelowych. Ochrona ekonomiczna państwa w sytuacji wystąpienia kryzysu finansowego.

Polityka makroekonomiczna państwa – antyinflacyjna, budżetowa, pieniężna (rola banku centralnego), kursu walutowego, przemysłowa, konkurencji – jako podstawowa przesłanka dla zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego.

Sektor publiczny w gospodarce, dobra publiczne, pomoc publiczna – sektorowa, horyzontalna, regionalna.

Prowadzenie polityki gospodarczej w warunkach występowania deficytu budżetowego i rosnącego zadłużenia publicznego.

Rola Rynku Kapitałowego i Giełdy Papierów Wartościowych w prowadzeniu właściwej polityki gospodarczej.

Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. Polityka handlowa. Wpływ handlu zagranicznego na prowadzenie polityki gospodarczej.

Polityka pełnego zatrudnienia.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy.

Ćwiczenia: praca w grupach, burza mózgów, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa. Stworzenie projektu polegającego na oszacowaniu, jak prowadzona polityka gospodarcza może wpływać na osiąganie długookresowego wzrostu gospodarczego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład będzie zweryfikowany egzaminem, w którym student będzie oceniany wg założonych wcześniej efektów kształcenia.

Efekty kształcenia z ćwiczeń będą weryfikowane poprzez ocenę systematycznej pracy w grupach na treściach zawartych w zakresie tematycznym przedmiotu. Ocena z tych działań będzie miała 50% wpływu na ocenę zaliczeniową z ćwiczeń.

Weryfikacja projektu nastąpi pod kątem: jak zaproponowany przebieg prowadzenia polityki gospodarczej powinien wpłynąć na osiąganie długookresowego wzrostu gospodarczego. Uwaga zostanie zwrócona na rozwiązania własne studenta. Ocena z projektu będzie miała wpływ w 50% na ocenę zaliczeniową z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1.     Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

2.     Stacewicz J. (red.), Polityka gospodarcza : teoria i realia, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

3.     Winiarski B. (red), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

1.     Binek Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wprowadzenie euro w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.

2.     Binek Z., Szudra P. (red.), Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.

3.     Binek Z., Szudra P. (red.), Polska w strefie euro, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.

4.     Binek Z., Szudra P. (red.), Integracja walutowa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.

5.     Dobroczyński M., Międzynarodowa polityka gospodarcza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.

6.     Fajerek A., Polityka ekonomiczna. AE Kraków, Kraków 1999.

7.     Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.

8.     Kalina – Prasznic U., Regulowana gospodarka rynkowa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

9.     Pająk K., Tomidajewicz J.J., (red.), Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Zbigniew Binek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 09:14)