SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Globalne społeczeństwo informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Globalne społeczeństwo informacyjne
Kod przedmiotu 11.3-WZ-BezP-GSI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu wykorzystania informacji w systemach bezpieczeństwa w skali narodowej i międzynarodowej, metodach ich przetwarzania, ich wpływie na rozwój globalnego społeczeństwa informacyjnego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Podstawy identyfikacyjne przedmiotu. Pojęcie informacji i jej zastosowanie w systemach bezpieczeństwa. Rozwój społeczeństwa  informacyjnego. Globalne społeczeństwo informacyjne. Determinanty społeczeństwa informacyjnego. Demografia sieci-  e-business, technologie internetowe i mobilne, m-business. Sieci społecznościowe (Social networks), sieci semantyczne. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Bezpieczeństwo informacyjne jako zagrożenie asymetryczne. Nowe technologie informacyjne. Wpływ nowych technologii na informacyjne bezpieczeństwo państwa. Zastosowania sieciocentryzmu. Wyszukiwanie informacji- metody i algorytmy, architektury i systemy. Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w grupach projektowych: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach 2-4 osobowych, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia z analizą przykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Efekty kształcenia będą weryfikowane trzema sposobami: poprzez systematyczną kontrolę wykonania zadań przewidzianych programem, okresowe sprawdziany (wejściówki) oraz przedstawienie prezentacji z wybranego tematu ćwiczeń projektowych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: pozytywna ocena z ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: aktywność studenta na ćwiczeniach,przygotowanie krótkiej prezentacji na wybrany temat wskazany przez prowadzącego.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

  1. Ćwiczenia projektowe

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja przydzielonego tematu z wykorzystaniem technik multimedialnych. Czas prezentacji 20-30 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji (K_U01, K_W05, K_W08, K_W11). Prezentacja stanowi 75% oceny z ćwiczeń, natomiast ocena z aktywności podczas ćwiczenia 25%. Ocenę dostateczną (3,0) otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60-65% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte na  ćwiczeniach (K_W05, K_W08), 66-75% na ocenę dst plus (3,5), 76-85% na ocenę dobrą (4,0), 86-94% na ocenę db plus (4,5), na ocenę bdb (5,0) 95-100%.

Literatura podstawowa

1.   SiwikA., (red.)Od społeczeństwaindustrialnegodospołeczeństwainformacyjnego.AGH, Kraków2007.

2.            CastellsH, Społeczeństwosieci.PWN, Warszawa2008.

3.            W. Lidwa,KrzeszowskiW., WięcekW., Zarządzaniewsytuacjachkryzysowych,AON, Warszawa2010.

4.            NowakE., Zarządzaniekryzysowewsytuacjachzagrożeńniemilitarnych.AON, Warszawa2007.

5.            Pracazbiorowapodkier.J. Janczaka,Technologiainformacyjnawzarządzaniu,AON, Warszawa2009

6.            P. B. SilberschatzA. GalvinPodstawysystemówoperacyjnych,Wyd.Naukowo-Techniczne2006

7.            GoabanKlasT., SienkiewiczP., Społeczeństwoinformacyjne.Szanse,zagrożenia,wyzwania.Kraków1999.

8.            ZacherL.,Transformacjeod społeczeństwodinformacjido wiedzy.C.H.Beck,Wrszawa,2007Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie

Literatura uzupełniająca

1.            Gawliczek P. ,Pawłowski J.,Zagrożeniaasymetryczne,AON, Warszawa2006.

2.            Gryz J, Kitler W.,Systemreagowaniakryzysowego.

3.      Krzeszowski W.S. ,Wojskowniemilitarnychsytuacjachkryzysowych– dowodzenieiwspółdziałanie,AON Warszawa2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 21:10)