SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne systemy polityczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne systemy polityczne
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-WSP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Leszek Belzyt
  • dr Jolanta Skierska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu: istoty, elementów i funkcji demokratycznych i niedemokratycznych systemów politycznych Europy i świata. Kluczowym celem jest pozyskanie przez studentów umiejętności klasyfikacji systemów politycznych oraz oceny ich wpływu na życie społeczne.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Istota  i  elementy  systemu  politycznego.  Relacje  pomiędzy  elementami  systemu  politycznego  a  innymi segmentami systemu społecznego. Formy systemów politycznych. Demokratyczne i niedemokratyczne systemy polityczne w Europie i na świecie. Koncepcje podziału i jedności władzy. System parlamentarno - gabinetowy. Prezydencki i semiprezydencki system polityczny. Kanclerski system polityczny. Specyfika systemów politycznych w Europie Wschodniej. Systemy i zachowania wyborcze. Istota, typy i funkcje partii politycznych w Europie i w Polsce.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny i problemowy.

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja grupowa, praca z książką

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: uczestnictwo w wykładzie, pisemne kolokwium zaliczeniowe (pytania zamknięte z progami punktowymi). Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,0 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt do 8,0 pkt; ocenę dobrą plus od 8,5 pkt do 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Ćwiczenia:

- aktywność podczas zajęć

- zaliczenie wybranych lektur w ramach konsultacji

- kolokwium zaliczeniowe (ustne)

Literatura podstawowa

1. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, PWN, Warszawa 2006.

2. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, PWN, Warszawa 2004.

3. Gulczynski M., Współczesne systemy polityczne, WSP, Zielona Góra 2002.

4. K. A. Wojtaszczyk, W Jakubowski, Społeczeństwo i polityka, UW Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

1.   Modzelewski T., Systemy polityczne wybranych państw Europy, OWSLiZ, Olsztyn 2008.

2.   Wojtaszczyk K., Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Oficyna

3.   Wydawnicza Aspra, Warszawa 2004.

4.   Zieliński E. Nauka o państwie i polityce Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2006.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Skierska (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 15:03)