SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Planowanie strategiczne w systemie bezpieczeństwa państw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Planowanie strategiczne w systemie bezpieczeństwa państw
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-PSSBP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jarosław Flakowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie wiedzy z zakresu procesów podejmowanie decyzji politycznych na szczeblu wojewódzkim z zakresu planowania operacyjnego i strategicznego. Zdobycie umiejętności analizowania wspólnotowych i krajowych dokumentów strategicznych pod kątem obowiązków ustawowo przypisanych samorządowi województwa. Pozyskanie wiedzy z zakresu wyznaczania obszarów i kierunków rozwoju regionalnego. Zapoznanie się z konstrukcją dokumentów strategicznych, a w szczególności: Strategią Rozwoju Województwa, Regionalną Strategią Innowacji, Wojewódzkim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Regionalnym Programem Operacyjnym. Uzyskanie podstawowych umiejętności analitycznych związanych z tworzeniem dokumentów strategicznych i programów operacyjnych w wymiarze międzywojewódzkim oraz ogólnopolskim. Rola regionów w systemie bezpieczeństwa państwa.

Wymagania wstępne

Wykazanie znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa wspólnotowego oraz funkcjonowania instytucji decyzyjnych Unii Europejskiej. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu formułowania założeń europejskiej polityki regionalnej i polityki spójności. 

Zakres tematyczny

1. Strategia "Europa 2020";

2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;

3. Rola administracji rządowej w procesie kształtowania systemu wdrażania europejskiej polityki regionalnej;

4. Zadania rozwojowe samorządu województwa;
5. Planowanie operacyjne;

6. Planowanie strategiczne;

7. Strategia Rozwoju Województwa;

8. Regionalna Strategia Innowacji;

9. Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

10. Regionalne Programy Operacyjne 2020;

11. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

12. Europejska Polityka Spójności po roku 2020;

13. Programy Operacyjne EWT na pograniczu polsko-niemieckim;

14. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej – stan realizacji;

15. System bezpieczeństwa państwa a członkostwo Polski w UE i NATO

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, słuchacze będą pod kierunkiem prowadzącego poznawać podstawowe zasady tworzenia strategii. Dodatkowo zastosowana zostanie metoda „burzy mózgów” podczas tworzenia przykładowych planów operacyjnych oraz zadań strategicznych. Praca w grupie polegająca na analizie tekstów źródłowych.  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium; prezentacja multimedialna przygotowanego projektu

Literatura podstawowa

 1. Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A., Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa 2012.
 2. Flakowski J., Sługocki W., Polsko-niemieckie pogranicze w programach operacyjnych Europejskiej Współpracy Transgranicznej, w: Rocznik Lubuski nr 38, Zielona Góra 2012.
 3. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
 4. Sługocki W., Samorząd terytorialny a polityka regionalna, w: Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, Kalisz- Poznań 2010.
 5. Sługocki W. (red.), Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.
 6. Flakowski J., Nitschke B. (red.), Lubuskie jako region we współczesnym świecie, Zielona Góra 2009.
 7. Sztando A., Subject and Objects of Local Development Strategy – Polish Experiences and Concepts, [w:] Ekonomicky rozvoj a management regionu, Hradec Kralove 2009.
 8. Sztando A., Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego – rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Ekonomiczne problemy usług nr 22, Zeszyty Naukowe nr 501, Szczecin 2008.
 9. Sztando A., Monitoring wdrażania strategii rozwoju gminy miejskiej – wybrane aspekty, [w:] Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Opole 2008.
 10. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wrocław 2006.
 11. Sekuła A., Analiza celów strategii rozwoju gmin, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wrocław 2004.
 12. Czornik M. (red.), Wdrażanie strategii rozwoju miasta, Katowice 2003.
 13. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Katowice 2002.
 14. Krukowski K., Kulas-Klimaszewska I., Planowanie strategiczne. Wybrane metody, Olsztyn 2002.
 15. Karpiński A., Analiza strukturalna jako metoda tworzenia długookresowej strategii rozwoju województw (na przykładzie województwa mazowieckiego), „Studia Regionalne i Lokalne”, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Sługocki W., Wizja polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2013 - przypuszczalne kierunki reform, w: Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy, Poznań 2009.
 2. Sierak J., Analiza wskaźnikowa a model zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wrocław 2005.
 3. Sługocki W. (red.), Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce, Zielona Góra 2005.
 4. Biniecki J., Szczupak B., Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Katowice 2004.
 5. Sługocki W. (red.), Lubuskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej , Zielona Góra 2004.
 6. Berman N., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego – budowanie lepszej przyszłości gospodarczej w polskich gminach, Warszawa 2000.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Flakowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 08:45)