SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo w transporcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo w transporcie
Kod przedmiotu 14.3-WZ-BezP-BT
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawami bezpieczeństwa w transporcie, zapoznanie i ugruntowanie znajomości podstawowego zakresu pojęć z bezpieczeństwa transportu. Założeniem, a jednocześnie celem przedmiotu Bezpieczeństwa w transporcie jest zapoznanie studenta z aktualnym stanem bezpieczeństwa w transporcie w Polsce, a także na zasadzie porównania w innych krajach.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Ogólna charakterystyka stanu bezpieczeństwa w transporcie w Polsce i na świecie, dane statystyczne, charakterystyka głównych zagrożeń . Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa transporcie. Zarys problematyki odpowiedzialności za spowodowanie zdarzeń lub stanu niebezpieczeństwa w transporcie. Charakterystyka podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa w transporcie oraz omówienie działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie . Problematyka organizowania transportu i transport towarów niebezpiecznych oraz wykorzystania dróg w sposób szczególny. Zagadnienia ochrony środowiska w kontekście bezpieczeństwa w transporcie.

Metody kształcenia

projekt, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z wykładu na ocenę. Zaliczenie otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte sformułowane w kolokwium zaliczającym wykład. Studenci zobowiązani są do także uzyskania zaliczenia z projektu na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja referatu w grupach o zadanej tematyce z wykorzystaniem technik multimedialnych. Czas prezentacji od 40-60 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji. Drugim warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest pozytywna ocena z oddania pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint) zaliczenie dwóch kolokwiów (każde kolokwium min. 13 punktów) oraz uzyskanie minimum 51 punktów (zakres punktowy dla oceny – jak przy egzaminie).

Literatura podstawowa

1. S. Filary, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Poznań 2010

2. W. Kotowski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2011

3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w transporcie lotniczym : praca zbiorowa — pod red. Wiesława Pamuły (red.) (red.) , Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2006 4. W. Kotowski, B. Kurzępa, Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym, Warszawa 2008

5. A. Misiuk, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Zeszyty naukowe nr 600/2010, Innowacje w transporcie,

6. R.A. Stefański, Wykroczenia drogowe. Komentarz, Warszawa 2011

7. R. Strachowska, Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa 2011.

8. Ustawia z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, tekst jedn. Dz. U. 2012 , poz. 1130

9. Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o transporcie publicznym transporcie zbiorowym, tekst jedn. Dz. U. nr 5, poz. 13, z późn. zm. 10. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, tekst jedn. Dz. U. nr 227, poz. 1367

Literatura uzupełniająca

1. K. Rajchel, Bezpieczeństwo ruchu drogowego w działaniach administracji publicznej, Rzeszów, 2006, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

2. B. Madej, Podręcznik kierowcy zawodowego w przewozach osób, Warszawa, 2009, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Akademia Transportu i Przedsiębiorczości

Uwagi

oprac. dr Agnieszka Perzyńska


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 13:56)