SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Międzynarodowe stosunki polityczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-MSP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych. Zdobycie wiedzy dotyczącej różnorodności politycznych stosunków międzynarodowych w ujęciu globalnym oraz regionalnym. Przedstawienie pozycji Polski we współczesnym świecie. 

Wymagania wstępne

Wykazanie znajomości podstawowych pojęć z zakresu stosunków międzynarodowych oraz funkcjonowania państw współczesnych.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Stosunki międzynarodowe w ujęciu definicyjnym; 2. Istota międzynarodowych stosunków politycznych; 3. Państwo jako podmiot stosunków międzynarodowych; 4. Zasady i normy stosunków międzynarodowych; 5. Międzynarodowe organizacje polityczne; 6. Procesy integracyjne we współczesnym świecie; 7. Dyplomacja klasyczna; 8. Dyplomacja publiczna; 9. Kierunki zmian międzynarodowych stosunków politycznych.

 

Ćwiczenia:

1. Polska we współczesnym świecie; 2. Polsko-niemieckie oraz polsko-rosyjskie stosunki polityczne; 3. Uczestnictwo Polski w międzynarodowych organizacjach politycznych; 4. Regionalna współpraca polityczna; 5. Organizacja Narodów Zjednoczonych; 6. Integracja europejska; 7. Globalizacja; 8. Kierunki ewolucji międzynarodowej współpracy politycznej.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone w formie konwencjonalnej uzupełnione przez problemowe omówienie wybranych zagadnień oraz wykorzystanie metody konwersatoryjnej.

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, słuchacze będą pracowali w grupach na rzecz stworzenia prezentacji wybranych bloków tematycznych. Wykorzystana zostanie również metoda konwersatoryjna oraz przegląd i komentarz materiałów źródłowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin, podczas którego student prezentuje wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych.

 

Ćwiczenia - zaliczenie w formie kolokwium 

Literatura podstawowa

 1. Kukułka Józef, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000: z kalendarium 2001-2006, Warszawa 2007.
 2. Pietraś Marek (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublina 2006.
 3. Szymborski Wojciech, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2008.
 4. T. Łoś-Nowak Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, Wrocław 1997;
 5. T. Łoś-Nowak Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 1997;
 6. A. Przyborowskiej-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne; Wybór dokumentów, Lublin 1998;
 7. Józef Kukułka,  Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Bartnicki Andrzej (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-2000 : historia konfliktów, Warszawa 2000.
 2. Calvocoressi Peter, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002.
 3. Cesarz Zbigniew, Stadtmüller Elżbieta, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002.
 4. Kissinger Henry, Dyplomacja, Warszawa 2004.
 5. Kiwerska Jadwiga, Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XXI wieku, Poznań 2000.
 6. Kużniar Roman, Lachowski Zdzisław (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Warszawa 2003.
 7. Malendowski Włodzimierz, Mojsiewicz Czesław, Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004.
 8. Mingst Karen, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.
 9. Ostaszewski Piotrk, Międzynarodowe stosunki polityczne: zarys wykładów, Warszawa 2008.
 10. Parzymies Stanisław, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004.
 11. Zenderowski Radosław, Stosunki międzynarodowe: uczestnicy - ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym, Warszawa 2005.
 12. Zięba Ryszard (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 13. Zięba Ryszard, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Edward Jakubowski (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 11:11)