SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Międzynarodowe rynki siły roboczej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Międzynarodowe rynki siły roboczej
Kod przedmiotu 14.6-WZ-BezP-MRSR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Niewiadomska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnych rynków siły roboczej, pozwalającej na analizę zjawisk i procesów zachodzących w sferze zatrudnienia. Dodatkowym celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi studentów na konsekwencje, jakie towarzyszą przepływom siły roboczej między krajami.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii.

Zakres tematyczny

Wykład:Istota i zasady funkcjonowania rynków siły roboczej, pojęcie i uwarunkowania zatrudnienia. Modele alokacji siły roboczej. Elastyczność i deregulacja rynków siły roboczej. Tendencje na rynku pracy i wpływ globalizacji na nie. Mobilność i migracja- podstawowe pojęcia. Międzynarodowa migracja siły roboczej. Konsekwencje mobilności siły roboczej dla społeczeństw i państw wysyłających. Skutki migracji zarobkowej dla społeczeństw przyjmujących. Elastyczność rynków pracy. Zasada swobodnego przepływu pracowników w obrębie UE.

Ćwiczenia:gospodarowanie zasobami siły roboczej. Podaż i popyt na siłę roboczą. Teoria i praktyka segmentacji rynku pracy. Międzynarodowe porównania rynków siły roboczej. Elastyczność i deregulacja rynków siły roboczej. Koncepcja flexicurity w sferze zatrudnienia. Europejska strategia zatrudnienia. Swoboda przepływu osób a kwestie bezrobocia w UE.  Wpływ zmian demograficznych na sytuację w sferze zatrudnienia.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego.

W ramach ćwiczeń klasyczna analiza problemowa zagadnień objętych programem zajęć z wykorzystaniem podstawowych kategorii ekonomicznych.

Dyskusja na temat kwestii uwzględnionych w przygotowywanych prezentacjach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium  składającego się z czterech pytań otwartych obejmujących zagadnienia prezentowane na wykładzie. Pytania punktowane w skali od 0 do 1 pkt. co 0,25pkt. Ocena pozytywna po uzyskaniu minimum 2,25pkt.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w postaci testu uzupełnień obejmującego 8-10 pytań, a wymagane minimum to uzyskanie 55 proc. pozytywnych odpowiedzi. Kolejnym kryterium branym pod uwagę przy zaliczeniu jest przygotowanie i przedstawienie na ćwiczeniach prezentacji na jeden z tematów objętych programem. Prezentacja zostanie oceniona pod względem zawartości merytorycznej, sposobu przedstawienia zagadnienia oraz aktualności wykorzystanych informacji, w szczególności danych statystycznych.

Dodatkowym kryterium branym pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowej z ćwiczeń jest aktywność na zajęciach zaznaczana przez prowadzącego. Aktywność studenta na co najmniej 60 proc. zajęć przekłada się na podwyższenie oceny końcowej z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Szaban J.M., Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
  2. Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
  3. Tito B., O.V. Jan, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, red. nauk. Marek Góra, Wyd. Volters Kluwer, Warszawa 2011.
  4. Castles S.,Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, Wyd. PWN ,Warszawa 2012.
  5. Jarmołowicz W. (red) Przemiany na współczesnym rynku pracy. Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2008.
  6. Noga M., Stawicka K., (red) Rynek pracy w Polsce w dobie globalizacji. Wyd. CEDEWU, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Kotlorz D.,(red), Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,2011.
  2. Hajna Z.(red) Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej. Instytut Wydawniczy EuroPrawoSp. z o.o Warszawa 2010.
  3. Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Leszek Mikrus Wyd. Prawnicze LewisNexis 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Niewiadomska (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 22:20)