SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-ISZBe
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Ludwiczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu inżynierii systemów bezpieczeństwa.  Przekazanie wiedzy i zasad, dotyczących projektowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Wprowadzenie do ogólnej teorii systemów. Omówienie systemu bezpieczeństwa państwa. Podstawy inżynierii systemów bezpieczeństwa. Modelowanie systemów bezpieczeństwa. Ryzyko w inżynierii systemów bezpieczeństwa. Inżynieria systemów bezpieczeństwa w wybranych dziedzinach. 

Ćwiczenia: Znormalizowane systemy zarządzania w kontekście możliwości ich zastosowania w systemie bezpieczeństwa państwa, w tym: systemy zarządzania zorientowane na ograniczanie ryzyka działalności organizacji, system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001,  systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności, zintegrowany system zarządzania.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na wykładach i pozytywna ocena z egzaminu w formie testu. Na ocenę pozytywną student powinien udzielić prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 51% pytań zawartych w teście. 
Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie kolokwium w formie testu składającego się z dziesięciu pytań (zamkniętych i otwartych). Wynik kolokwium stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się ocena z kolokwium (70%), obecność na zajęciach (10%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

 

Literatura podstawowa

1.    Sienkiewicz P., (red.), Inżynieria systemów bezpieczeństwa, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
2.    Bugdol M., Jedynak P., Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
3.    Durlik I., Inżynieria zarządzania, Wyd. Placet, Warszawa 2007.
4.    Stabryła A., Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010.

 

Literatura uzupełniająca

1.    Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego, BEL, Warszawa 2007.
2.    Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa 2005.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Ludwiczak (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 10:24)