SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-ZWSK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu  jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu koncepcji kreowania, metod i technik zarządzania wizerunkiem w sytuacji kryzysowej oraz kształtowanie umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Wymagania wstępne

Brak 

Zakres tematyczny

Wykład: Istota i zarządzanie procesem kreowania wizerunku firmy. Uwarunkowania tworzenia wizerunku. Public Relations jako narzędzie komunikacji organizacji z rynkiem w zarządzaniu wizerunkiem. Istota sytuacji kryzysowej i jej rodzaje. Identyfikacja i analiza sytuacji kryzysowych. Narzędzia komunikacji i rola mass-mediów w zarządzaniu wizerunkiem, w tym nowoczesnych mediów społecznościowych.  Instrumenty PR wykorzystywane w zarządzaniu sytuacją kryzysową. Rola kontaktów osobistych w sytuacji kryzysowej - zasady wystąpień publicznych. Media relations - współpraca ze środkami masowego przekazu w sytuacji kryzysowej. Internet jako nowoczesny sposób komunikacji w ramach PR. Kreowanie wizerunku firmy przez odpowiedzialność społeczną. Ocena skuteczności i efektywności zarządzania wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych.

Projekt: Przygotowanie projektu strategii zarządzania wizerunkiem w przypadku określonych sytuacji kryzysowych dla wybranego przedsiębiorstwa/instytucji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Projekt: dyskusje grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, studia literatury, tekstem, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (K_W04, K_W06), który będzie obejmować materiał z wykładów. Egzamin będzie w formie pytań (tym.: 50% pyt. – test wyboru, 50% pyt. otwarte). Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% pozytywnych odpowiedzi na egzaminie.

Termin egzaminu: zgodnie z harmonogramem studiów w sesji zimowej

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% -  dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Projekt: na ocenę składać się będą oceny: z projektu dotyczącego tworzenia strategii zarządzania wizerunkiem w wybranej sytuacji kryzysowej dla określonego podmiotu  rynku (przedsiębiorstwo/ instytucja) (K_U041, K_U04, K_K06), dyskusja w grupach oraz zadań do samodzielnego rozwiązania (K_K01).

Termin ostatecznego oddania projektu dotyczącego opracowania strategii zarządzania wizerunkiem w wybranej sytuacji kryzysowej dla określonego podmiotu  rynku (przedsiębiorstwo/ instytucja) upływa na przedostatnich zajęciach dydaktycznych w semestrze zimowym.

 

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z projektu i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Budzyński W., Public Relations, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.
  2. Budzyński W., Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wydawnictwo Poltex,  Warszawa 2008.
  3. Barska A. (red.), Reklama wczoraj i dziś, Difin, Warszawa 2016.
  4. Dembowska B., Gonicka J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Wydawnictwo WSHE, Warszawa 2011.
  5. Smektała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo ASTRUM,  Wrocław 2000.
  6. Wojcik K., Public Relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet,  Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1.       Davis A., Public relations, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.

2.       Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Praca zbiorowa pod red. J. Olędzkiego i D. Tworzyło, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 15:40)