SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zagrożenia katastrofami ekologicznymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zagrożenia katastrofami ekologicznymi
Kod przedmiotu 07.2-WZ-BezP-ZKE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z usystematyzowaną wiedzą dotyczącą klasyfikacji katastrof ekologicznych, form ich przewidywania, monitorowania oraz minimalizowania skutków. Ponadto przedmiot kształtuje umiejętności szybkiej identyfikacji zagrożeń jakie niesie ze sobą katastrofa ekologiczna oraz metod minimalizacji jej skutków i sposobu szybkiego reagowania. Celem przedmiotu jest także ukształtowanie umiejętności pracy zespołowej w sytuacjach zagrożenia katastrofą ekologiczną.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykłady: Definicja i klasyfikacja katastrof ekologicznych oraz podstawowych pojęć związanych z geografią, ekologią, sozotechniką i inżynierią środowiska. Katastrofy wywołane czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi. Różnice pomiędzy żywiołami a katastrofami antropogenicznymi. Podstawowe rodzaje katastrof ekologicznych, ich geneza, typy, monitoring i usuwanie skutków. Przykłady wybranych katastrof antropogenicznych. Metody przewidywania i ochrony ludności przez następstwami katastrof ekologicznych.

Ćwiczenia: Problematyka identyfikacji wypadków, zdarzeń losowych, kataklizmów, katastrof ekologicznych, sposoby ich identyfikacji i monitoringu. Prezentacja przykładowych, wybranych katastrof antropogenicznych i wywołanych drogami natury.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach przy wykorzystaniu metod: praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów. Projekt w edytorze Word i prezentacja multimedialna PowerPoint.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania z wykładu zaliczenia z oceną. Warunkiem uzyskania zaliczenie jest co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na pytania problemowe lub testowe sformułowane w kolokwium zaliczającym wykład (K_W01, K_W02, K_W11, K_U02, K_U07).

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia na ocenę z ćwiczeń audytoryjnych. Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie zadań projektowych oraz uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium sprawdzającego wiedzę studenta. Kolokwium realizowane jest na zasadzie pisemnej odpowiedzi na pytania otwarte. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie i wyczerpująco na pytania w co najmniej 60%. Projekty realizowane są w grupach kilkuosobowych (K_U02, K_U07, K_K03, K_K05). Kolokwium stanowić będzie ocenę wiedzy, a projekt umiejętności i kompetencji studenta. Na ocenę końcową z ćwiczeń audytoryjnych składać się będą: ocena z kolokwium (50%), ocena z projektu i pracy na zajęciach (50%).

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładu, przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Literatura podstawowa

 1. Crummenerl R., 2003, Kataklizmy. Wyd. 2, Wyd. Atlas, Wrocław.
 2. Godlewska-Lipowa W.A., Ostrowski J.Y., 2000, Problemy światowej ekologii. Z czym wchodzimy w XXI wiek, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 3. Graniczny M., Mizerski Wł., 2007, Katastrofy przyrodnicze, PWN, Warszawa.
 4. Poskrobko T., 2007, Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce, online: www.kee.ae.wroc.pl.
 5. Siemiński M., 2007, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, PWN, Warszawa.
 6. Walker J., Dinnen J., 2004, Potęga żywiołów, Wyd. SAMP Edukacja i Informacja, Warszawa.
 7. Żubera M. (red.), 2006, Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i reagowanie kryzysowe. Wyd. Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych, Wrocław, online: http://www.dbc.wroc.pl/Content/3311/Zagrozenia_i_ reagowanie _kryzysowe.pdf
 8. Adamczyk J., Zarębska J., 2017, Niska emisja a bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 55-70.

Literatura uzupełniająca

 1. Fabisiak J., 2008, Zagrożenia ekologiczne Bałtyku związane z zanieczyszczeniami chemicznymi – węglowodory, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok XLIX nr 3 (174) 2008, online: http://www.amw.gdynia.pl/library/File/ZeszytyNaukowe/2008/Fabisiak_J.pdf
 2. Kirszensztejn P., Wachowski L., 2001, Chemiczne zagrożenie środowiska, [w:] Kompendium wiedzy o ekologii, red. J. Strzałko, T. Mossor – Pietraszewska, Wyd. PWN, Warszawa, s. 313-356.
 3. Winchester S. i in. (red.), 2004, Ziemia nieujarzmiona planeta, Wyd. National Geographic, Warszawa.
 4. Mizerski W., 2006, Geologia dynamiczna, PWN, Warszawa.
 5. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002
 6. Czasopisma: National Geographic, Sozotechnika, Świat wiedzy – Planeta Ziemia, Gazeta Wyborcza

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 23:44)