SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konflikty ekologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konflikty ekologiczne
Kod przedmiotu 07.2-WZ-BezP-KE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu monitoringu zagrożeń ekologicznych, zarządzania ryzykiem ekologicznym w kontekście wystąpienia awarii i ich następstw w postaci konfliktów ekologicznych. Zapoznanie studentów z technikami zachowania bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożeń. Zapoznanie studentów z rolą i procedurą konsultacji społecznych oraz OOŚ jako narzędzi przeciwdziałania konfliktom ekologicznym o podłożu inwestycyjnym. Wyrobienie umiejętności identyfikacji i charakterystyki globalnych i lokalnych problemów środowiska wywołanych czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi. Ponadto wyrobienie umiejętności zastosowania adekwatnej formy mediacji w przypadku wystąpienia konkretnego konfliktu ekologicznego.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Procedura konsultacji społecznych projektów inwestycyjnych. Dynamika ludności, gospodarki i środowiska przyrodniczego. Zmienność i niepewność środowiska a ryzyko ekologiczno-gospodarcze. Rola mediacji w konfliktach ekologicznych.

Ćwiczenia: Definicja i klasyfikacja konfliktów ekologicznych oraz podstawowych pojęć związanych z ekologią, sozotechniką i inżynierią środowiska, zarządzania ryzykiem ekologicznym projektów inwestycyjnych. Świadomość ekologiczna społeczeństwa a dostęp do informacji i udział społeczny w podejmowaniu decyzji o środowisku.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach projektowych oraz przy wykorzystaniu metod: praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów. Projekt w edytorze Word i prezentacja w postaci multimedialnej PowerPoint.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania z wykładu zaliczenia z oceną. Warunkiem uzyskania zaliczenie jest co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na pytania problemowe lub testowe sformułowane w kolokwium zaliczającym wykład (K_W01, K_W02, K_W11, K_U02, K_U07).

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia na ocenę z ćwiczeń audytoryjnych. Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie zadań projektowych oraz uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium sprawdzającego wiedzę studenta. Kolokwium realizowane jest na zasadzie pisemnej odpowiedzi na pytania otwarte. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie i wyczerpująco na pytania w co najmniej 60%. Projekty realizowane są w grupach kilkuosobowych (K_U02, K_U07, K_K03, K_K05). Kolokwium stanowić będzie ocenę wiedzy, a projekt umiejętności i kompetencji studenta. Na ocenę końcową z ćwiczeń audytoryjnych składać się będą: ocena z kolokwium (50%), ocena z projektu i pracy na zajęciach (50%).

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładu, przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Literatura podstawowa

 1. Bar M., Jendrośka J,, Lenart W., 2011, Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej. Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym, Wyd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa.
 2. Czartoszewski J. W. (red.), 2003, Konflikty społeczno – ekologiczne, Wyd. Verbinum, Warszawa
 3. Dubel A. i In., 2013, Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych na obszarach Natura 2000, Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław, Kraków
 4. Godlewska-Lipowa W.A., Ostrowski J.Y., 2000, Problemy światowej ekologii. Z czym wchodzimy w XXI wiek, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 5. Konflikty ekologiczne - jak sobie z nimi radzić, 2013, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 6. Poskrobko T., 2007, Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce, online: www.kee.ae.wroc.pl.
 7. Winchester S. i in.(red.), 2004, Ziemia nieujarzmiona planeta, Wyd. National Geographic, Warszawa.
 8. Adamczyk J., Zarębska J., 2017, Niska emisja a bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 55-70.

Literatura uzupełniająca

 1. Bartłomiejski R., Klimek J., 2009, Badania socjologiczne w konsultacjach społecznych. Aspekty postrzegania ryzyka - studium przypadku, Economicus Szczecin, Szczecin
 2. Czasopisma np.: National Geographic, Sozotechnika, Świat wiedzy – Planeta Ziemia.
 3. Domański R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. PWN, Warszawa.
 4. Konflikt ekologiczny 2007, Materiały pokonferencyjne, online: www.ekoportal.pl (listopad 2010).
 5. Jeżowski P., 2009, Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa,
 6. Poskrobko T., 2003, Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce, Wyd. PB, Białystok.
 7. Rogowski W., Michalczewski A., 2005, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Mizerski W., 2006, Geologia dynamiczna, PWN, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 23:49)