SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie2
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP- ZKP2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr inż. Wiesław Wasilewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne

Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie 1 (zaliczone w semestrze III)

Zakres tematyczny

Wykład: Kryzys przedsiębiorstwa a zarządzanie kryzysowe (cele przedsiębiorstwa, kryzys przedsiębiorstwa, formy występowania kryzysu, rodzaje kryzysów w przedsiębiorstwie, fazy kryzysu przedsiębiorstwa, zarządzanie kryzysem), zarządzanie kryzysem potencjalnym: identyfikacja i ocena ryzyka (definicja ryzyka, klasyfikacja ryzyka, rodzaje ryzyka, zarządzanie ryzykiem, proces zarządzania ryzykiem, cel i sposoby identyfikacji ryzyka, metody identyfikacji ryzyka, ocena ryzyka), zarządzanie kryzysem potencjalnym: środki do zwalczania ryzyka (podstawowe rodzaje środków, redukcja ryzyka, transfer ryzyka, akceptacja ryzyka), systemy wczesnego ostrzegania (pojęcie i istota systemów wczesnego ostrzegania, systemy wczesnego ostrzegania w obszarze ekonomicznym, systemy wczesnego ostrzegania dla całego przedsiębiorstwa, systemy wczesnego ostrzegania dla głównych funkcji firmy), zarządzanie kryzysem nagłym, możliwym do opanowania: identyfikacja kryzysu nagłego, analiza przyczyn kryzysu, przyczyny kryzysu, sanacja (uzdrowienie), strategie sanacji, środki w procesie sanacji.

 

Ćwiczenia: Kryzys przedsiębiorstwa a zarządzanie kryzysowe (cele przedsiębiorstwa, kryzys przedsiębiorstwa, formy występowania kryzysu, rodzaje kryzysów w przedsiębiorstwie, fazy kryzysu przedsiębiorstwa, zarządzanie kryzysem), zarządzanie kryzysem potencjalnym: identyfikacja i ocena ryzyka, środki do zwalczania ryzyka, systemy wczesnego ostrzegania, zarządzanie kryzysem nagłym, możliwym do opanowania: identyfikacja kryzysu nagłego, analiza przyczyn kryzysu, przyczyny kryzysu, sanacja (uzdrowienie), strategie sanacji, środki w procesie sanacji

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz.

Ćwiczenia: praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin Weryfikacja efektów kształcenia wiedzy z wykładu oraz umiejętności z ćwiczeń przebiega w formie pisemnego egzaminu. Składa się on z dziesięciu pytań.

Zasady ustalania oceny końcowej: 0-23 pkt. „ndst”, 24-30 pkt. „dst”, 31-37 pkt. „dst+”, 38-43 pkt. „db”, 44-47 pkt. „db+”, 48-50 pkt. „bdb”.

W celu realizacji projektu studenci są dzieleni na podgrupy. Każda grupa rozwiązuje dla

przykładowego, realnie istniejącego przedsiębiorstwa następujące zadania:

- Opis celów przedsiębiorstwa – 20% oceny końcowej,

- Identyfikacja przyczyn możliwego kryzysu przedsiębiorstwa – 30% oceny końcowej,

- Ocena faz kryzysu - 20% oceny końcowej)

- Opis środków do zwalczania możliwych kryzysów - 30% oceny końcowej).

Na ćwiczeniach każda grupa prezentuje wyniki swojej analizy. Oceniana jest treść i forma prezentacji

Literatura podstawowa

1. Zellmer Gernot, Risiko Management, Verlag die Wirtschaft 1990.

2. Krauze M., System bezpieczeństwa Polski, AON, Warszawa 1994.

3. Krzyżanowski L., Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.

4. Strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej (przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów  wdniu 4 stycznia 2000r.).

5. Szeremietiew R., Strategia narodowego bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 2000.

6. Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami, AON, Warszawa 1996.

7. Zellmer G., Skrypt do przedmiotu Planowanie bezpieczeństwa,

Literatura uzupełniająca

1. Rutkowski C., Kasprzewski A., Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2000.

      2. Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, Umak, Warszawa 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Wiesław Wasilewski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 23:00)