SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza ryzyka2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza ryzyka2
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-AR2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr inż. Wiesław Wasilewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do identyfikacji ryzyka w szczególnych warunkach organizacji Non-Profit, analizy jego przyczyn i opisywania środków do reagowania na to ryzyko.

Wymagania wstępne

Analiza ryzyka 1 (zaliczone w semestrze III), ekonomia

Zakres tematyczny

Wykład: Szczególne własności analiza ryzyka w instytucjach państwowych, ryzyko i zarządzanie ryzykiem (rodzaje ryzyka, zarządzanie ryzykiem, proces zarządzania ryzykiem), identyfikacja ryzyka (cel, sposoby, metody), ocena ryzyka (opis problemu, miary ryzyka, macierz ryzyka), środki do zwalczania ryzyka (redukcja ryzyka, transfer ryzyka, akceptacja ryzyka).

Ćwiczenia: Szczególne własności analiza ryzyka w instytucjach państwowych - rodzaje ryzyka, zarządzanie ryzykiem, proces zarządzania ryzykiem, metody identyfikacji ryzyka, ocena ryzyka (opis problemu, miary ryzyka, macierz ryzyka), środki do zwalczania ryzyka.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz.

Ćwiczenia: praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia wiedzy z wykładu przebiega w formie pisemnego egzaminu. Składa się on z pięciu pytań. Pytania dotyczą następujących efektów kształcenia

  • Opis cech szczególnych instytucji państwowych,
  • Wytłumaczyć specjalne ryzyko w instytucjach państwowych,
  • możliwe środki reagowania na ryzyko w instytucjach państwowych.

Zasady ustalania oceny końcowej: 0-23 pkt. „ndst”, 24-30 pkt. „dst”, 31-37 pkt. „dst+”, 38-43 pkt. „db”, 44-47 pkt. „db+”, 48-50 pkt. „bdb”.

W celu realizacji projektu studenci są dzieleni na podgrupy (K_U05, K_U06, K_K02). Każda grupa rozwiązuje dla przykładowej, realnie istniejącej instytucji następujące zadania:

  • Opis celów instytucji– 20% oceny końcowej,
  • Identyfikacja ryzyka instytucji – 30% oceny końcowej,
  • Ocena zidentyfikowanego ryzyka (20% oceny końcowej)
  • Opis środków reagowania na ocenione ryzyko (30% oceny końcowej) .

Na ćwiczeniach każda grupa prezentuje wyniki swojej analizy. Oceniana jest treść i forma prezentacji.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu

Literatura podstawowa

Literatura podstawowa:

Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.

Damodaran A., Ryzyko strategiczne, podstawy zarządzania ryzykiem, WAiP, Warszawa 2009.

Kaczmarek T.T. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.

Matkowski, P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wyd. Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006.

Monkiewicz, J., Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, BECK, Warszawa 2010.

Pritchard C. L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa 2002.

Ronka- Ronka-Chmielowiec W., Ryzyko w ubezpieczeniach- metody oceny, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1997.

Tarczyński, W./ Mojsiewicz, M., Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.

Trzpiot G., Ganczarek-Gamro A., Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, Wyd. PWE, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

Chong, Y./ Brown, E., Zarządzanie ryzykiem projektu, OE: Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

Rogowski, W./ Michalczewski, A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna ekonomiczna, Krakow 2005.

Zawieska, W. M., Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Wiesław Wasilewski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 22:53)