SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo ekonomiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo ekonomiczne
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-BE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej różnych rodzajów aspektów bezpieczeństwa ekonomicznego państw oraz pojedynczych podmiotów gospodarczych. Wyrobienie umiejętności analizowania problemów i zdarzeń w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego oraz umiejętności uwzględniania w analizie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego czynników gospodarczych, politycznych, społecznych i środowiskowych.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego. Bezpieczeństwo ekonomiczne jako składowa bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo transakcji rynkowych. Nieuczciwe praktyki rynkowe a bezpieczeństwo ekonomiczne współczesnych gospodarek. Bezpieczeństwo sektora finansowego oraz strategie walki z kryzysem finansowym. Zmiany klimatu, zorganizowana przestępczość oraz migracje jako nowe zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego. Problematyka suwerenność gospodarczej we współczesnym świecie. Konflikty o charakterze ekonomicznym. Współpraca międzynarodowa oraz międzynarodowe i krajowe instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego.

Ćwiczenia: Bezpieczeństwo ekonomiczne jako ważne dziedzina funkcjonowania państwa. Agresja i rywalizacja gospodarcza w stosunkach międzynarodowych. Sposoby minimalizowania zagrożeń ekonomicznych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wywiad gospodarczy jako element walki konkurencyjnej. Instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego. Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę indywidualną, w zespołach   projektowych oraz przy wykorzystaniu metod: praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów, pogadanki.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zaliczenia egzaminu na ocenę. Egzamin w formie pisemnej będzie składał się z pięciu pytań otwartych. Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Zaliczenie wykładu przysługuje studentowi, który uzyska łącznie co najmniej 15 punktów (60% łącznej maksymalnej ich liczby) z odpowiedzi.

Student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych na ocenę. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest złożenie i zaprezentowanie projektu dotyczącego problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego oraz uzyskanie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi z kolokwium. Wynik kolokwium stanowić będzie ocenę wiedzy, a projekt i jego prezentacja umiejętności i kompetencji studenta. Na ocenę końcową z ćwiczeń audytoryjnych składać się będą: ocena z kolokwium (50%), ocena projektu 35%, oraz aktywność na zajęciach (15%).

Literatura podstawowa

1.      Konrad Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer 2012 rok.

2.      Płaczek J., (red.,) Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin 2014

3.      Guz T., Marzec P., Kłosiński K.,A.,  Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Wyd. POLIHYMNIA 2006 rok.

4.      Borowiecki R., Romanowska M.: "System informacji strategicznej: wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa", Diffin, Warszawa 2001

5.      M. Capiaga, W. Gradoń, G. Szustak, Sieć bezpieczeństwa finansowego, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1.      Zięba R.: "Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie", WAiP, Warszawa 2008

2.      Jeliński, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w procesie globalizacji gospodarki, Integracja a globalizacja, Wrocław 2007.

3.      K. Żukrowska, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Warszawa 2011.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 23:11)